Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

08.12.2022r._ ogłaszamy KOLEJNY 13 NABÓR BIZNESPLANÓW

Szanowni Panstwo, informujemy o kolejnym  ogłoszeniu naboru  biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20,  DLA TYCH , KTÓRZY  UKOŃCZYLI LUB UKOŃCZĄ szkolenia  DO DNIA ZŁOZENIA BIZNESPLANU.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany  w ramach 13 NABORU  należy składać do Biura projektu w następującym terminie :

  od  20.12.2022r.  do dnia 27.12.2022r.

 

BIURO PROJEKTU: Biuro projektu znajduje się w Szczawnie – Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno Zdrój  JEST CZYNNE W GODZINACH 7.30-15.30;

e-mail:dobrybiznes@darr.pl, tel. 607 755 900

WYMOGI FORMALNE:

Procedura składania biznesplanów została szczegółowo opisana w paragrafie 3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” Szczegóły Projektu oraz Regulaminy dostępne są stronie Projektu:. www.dobrybiznes.darr.pl

 1. Uczestnik Projektu może złożyć biznesplan  dopiero po zakończeniu usługi szkoleniowej.
 2. Biznesplan (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” ) wraz załącznikami składany jest przez Uczestnika Projektu do DARR S.A. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze i w okresie trwania danego naboru.
 3. Biznesplan musi zostać złożony przez uczestnika Projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.
 4. Dokumenty (wniosek z załącznikami) należy dostarczyć  do Biura projektu w 2 egzemplarzach  (oryginał + kopia).
 5. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami  w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta dla danego naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 7.30 do 15.30; 

W okresie naboru biznesplanów  biuro projektu dodatkowo: otwarte w soboty (dyżur) od 8.00-14.00

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 1. Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty: dobrybiznes@darr.pl  Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o danym naborze nie będą rozpatrywane w tym naborze .
 3. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 4. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
 5. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 6. W przypadku składania kopii dokumentów  powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

_________________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko  Uczestnika /Uczestniczki Projektu …………………

Nr identyfikacyjny :  …………/DB/2022

NABOR nr 13

Biznesplan w ramach projektu „DOBRY BIZNES” 

DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. , UL. SZCZAWIEŃSKA 2; 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ


WAŻNE:

Przed złożeniem  do DARR S.A. wniosek powinien być zweryfikowany obowiązkowo przez doradcę  dotacyjnego pod względem formalnym

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU –  spotkania konsultacyjne można ustalić poprzez kontakt: email: dobrybiznes@darr.pl  pisząc w  temacie wiadomości :

‘nr identyfikacyjny”_”nazwisko”_konsultacje _nabor  nr”..”.

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika to śr 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia .KAŻDY Z UCZESTNIKÓW POWININIEN SKORZYSTAC Z WSPARCIA EKSPERTA DOTACYJNEGO – POZWOLI TO NA PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU ZGODNIE Z WYMOGAMI I BEZ BŁEDÓW MERYTORYCZNYCH I FORMALNYCH

 


29.11.2022 _ wyniki oceny WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 8 Naborze (06.11.2022 – 18.11.2022)

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 8 naborze (złożono 3 Wnioski).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 8  naborze uszeregowane w kolejności indywidualnego numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 8 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia terminu podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z personelem projektu:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – VIII NABÓR 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Uwagi

1

141/4/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

2

153/4/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

3

171/5/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

 

23.11.2022 r._ Nabór nr 6_WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ
FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

Szanowni Państwo, w dniu 23.11.2022 r. zakończyła sie 6 edycja naboru formularzy zgłoszeniowych.

W ramach naboru złożono 6 formularzy zgłoszeniowych - lista kandydatów do Projektu znajduje się poniżej.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie  wsparciem oferowanym w ramach projektu i liczymy na dobrą i  efektywną współpracę!

Osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalna i merytoryczną, zostały skierowane jako KANDYDACI DO PROJEKTU  do kolejnego etapu  procesu rekrutacji  tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Termin spotkania  będzie przekazywany i uzgadniany bezpośrednio z Kandydatem drogą emilową lub telefoniczną. Ten etap planujemy zakończyć do dnia 29.11.2022r.

WAZNE: bardzo prosimy  osoby, które nie dostarczyły dokumentów potwierdzających status  o pozyskanie zaświadczeń z ZUS  i przesłanie scanów pocztą elektroniczną na adres dobrybiznes@darr.pl  podając w temacie "6N_nazwisko_scan ZUS_umowy zlecenia_um.oprace"

W razie pytań prosimy o kontakt  607755900  lub poprzez emil: dobrybiznes@darr.pl

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH 
KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

23.11.2022 r.

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

Ocena

1.

193/6/DB/2022

Odrzucony formalnie

2.

194/6/DB/2022

pozytywna

3.

195/6/DB/2022

pozytywna

4.

196/6/DB/2022

pozytywna

5.

197/6/DB/2022

pozytywna

6.

198/6/DB/2022

pozytywna

Zatwierdzam:

23.11.2022r.  Szczawno Zdrój

Mariola Stanisławczyk/ Koordynator Projektu


21.11.2022r. ogłoszenie kolejnego naboru:  9 runda NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „DOBRY BIZNES”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 9 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” . Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:  od 30.11.2022r. do 06.12.2022r. Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego DOBRY BIZNES nr POWER” (zapisy dotyczące zasad przyznawania wsparcia pomostowego zostały opisane w paragrafie 8 -11 )  wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   WWW.DOBRYBIZNES.DARR.PL


21.11.2022_ Zakończono ocenę BIZNESPLANÓW złożonych w 12 NABORZE

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 12 naborze (złożono 16 biznesplanów)

Informujemy, że wszyscy Uczestnicy Projektu przeszły pozytywnie ocenę  (biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego.

GRATULUJEMY!!!

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Informujemy, że w dniu dzisiejszym drogą emilowa kazdy z Panstwa otrzyma dane kontaktowe do Opiekuna,  zasady oraz proponowany termin podpisywania umów , w tym zakres  kompletu dokumentów .

 W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl 

 


21.11.2022r._ Ogłoszenie kolejnego 9 NABORU  WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „DOBRY BIZNES”.

TERMINY NABORU .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza: 9  Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:  od 30.11.2022r. do 06.12.2022r.

ZASADY NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEG

.Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności (podpisał umowę z DARR S.A. na kwotę 23050,00 i otrzymal na konto kwote wsparcia ) oraz rozpoczął działalność gospodarczą ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego DOBRY BIZNES nr POWER” (zapisy dotyczące zasad przyznawania wsparcia pomostowego zostały opisane w paragrafie 8 -11 )  wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   WWW.DOBRYBIZNES.DARR.PL-ZAKŁADKA "WSPARCIE POMOSTOWE"


17.11.2022 _UWAGA: Zakończenie VI naboru formularzy rekrutacyjnych.

Termini zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych : 18.11.2022 r. 

Szanowni Państwo informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  ogłaszamy w dniu dzisiejszym zakończenie VI naboru formularzy rekrutacyjnych.

W ramach naboru od dnia 16.11.2022 wpłynęło łącznie do dnia 17.11.2022 sześć formularzy rekrutacyjnych, tym samym wskazana liczba  dwukrotnie  przekroczyła planowany nabór ogłoszony w dniu ( 3 formularze). 

zapis z Regulaminu  brzmi...W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu – DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.


14.11.2022 _ wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 7 naborze ( 28.10.2022- 03.11.2022)

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 7 naborze (złożono 12 Wniosków).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 7 naborze uszeregowane w kolejności numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 7 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia  terminy podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z specjalistką:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – VII NABÓR

Lp. Indywidualny Numer Identyfikacyjny UWAGI
1 105/3/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
2 106/3/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
3 129/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
4 131/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
5 133/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
6 134/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
7 140/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
8 148/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
9 157/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
10 159/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
11 164/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe
12 165/4/DB/2022 Przyznano wsparcie pomostowe

08.11.2022_ Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 11 naborze

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 11 naborze (złożono 9 biznesplanów)

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 11 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów .

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego.

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po założeniu działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów  od dnia 14.11.2022r.

Prosimy o umówienie spotkania  telefonicznie :

Monika Starzyk 607731800 email: monika.starzyk@darr.pl

Planowany termin podpisywania umów od dnia 14.11 2022 r. W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl i monika.starzyk@darr.pl

           

 

 

XI NABÓR BIZNES PLANÓWLista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Lp.

Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu

Liczba uzyskanych punktów

ocena pozytywna/ negatywna

Uwagi

 

1

171/5/DB/2022

93,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

2

161/4/DB/2022

93,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

3

141/4/DB/2022

92

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

4

65/1/DB/2022/

88,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

5

66/1/DB/2022

88,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

6

/67/1/DB/2022

86

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

7

149/4/DB/2022

81,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

8

180/4/DB/2022

79

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

9

151/4/DB/2022

76,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na

rozwój przedsiębiorczości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.2022 ZATWIERDZONO:

Mariola Stanisławczyk

                   

03.11.2022r. ogłoszenie kolejnych NABÓR _ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „DOBRY BIZNES”.

TERMINY NABORU .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza: 8  Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:  od 16.11.2022r. do 18.11.2022r.

ZASADY NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEG

.Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności (podpisał umowę z DARR S.A. na kwotę 23050,00 i otrzymal na konto kwote wsparcia ) oraz rozpoczął działalność gospodarczą ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego DOBRY BIZNES nr POWER” (zapisy dotyczące zasad przyznawania wsparcia pomostowego zostały opisane w paragrafie 8 -11 )  wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   WWW.DOBRYBIZNES.DARR.PL-ZAKŁADKA "WSPARCIE POMOSTOWE"

 


03.11.2022 r._REKRUTACJA  - UZUPEŁNIAJĄCY  VI  NABOR  formularzy zgłoszeniowych do projektu  "DOBRY BIZNES"

W zwiazku  z możliwością wyłonienia dodatkowej liczby Uczestników Projektu   - DARR S.A. ogłosza dodatkowy nabór dokumentów jako

V I EDYCJE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 

skierowaną dla 3 kandydatów 

TERMIN NABORU: od 16.11.2022  do 06.12.2022

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu czyli otrzymaniu 6 formularzy – DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

KTO MOZE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU I OTRZYMAC WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ?

Jesli jestes osoba do 30 roku życia  zamieszkałą lub ucząca sie na terenie  województwa dolnośląskiego  to zostały jeszcze  wolne miejsca  dla :

 • osob bezrobotnych niezarejestrowanych w  Powiatowym Urzędzie Pracy  spełnających warunek  utraty  zatrudnienia po 1 marca 2020r. oraz od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia przystąpienia do projektu pozostający poza rynkiem pracy

​oraz

 •  osób biernych zawodowo spełnających warunek  utraty  zatrudnienia po 1 marca 2020r. oraz od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia przystąpienia do projektu pozostający poza rynkiem pracy

WIĘCEJ w zakładce REKRUTACJA zapisy w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne (wzory dostepne w zakładka  "Rekrutacja")

 

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS,  kopii ostatniego  swiadectwa pracy/ umowy zlecenia oraz oswiadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

 


25.10.2022 _ wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 6 naborze ( 05.10.2022- 13.10.2022)

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 6 naborze (złożono 23 Wnioski).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 6 naborze uszeregowane w kolejności numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 6 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia  terminy podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z specjalistką:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – VI NABÓR

Lp. Numer rekrutacyjny Uwagi
1 32/1/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
2 44/1/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
3 61/1/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
4 75/2/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
5 86/2/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
6 99/2/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
7 102/3/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
8 112/3/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
9 113/3/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
10 115/3/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
11 128/3/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
12 130/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
13 132/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
14 135/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
15 137/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
16 138/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
17 145/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
18 146/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
19 147/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
20 156/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
21 158/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
22 163/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
23 166/4/DB/2022 przyznano wsparcie pomostowe
     
25.10.2022r.  
     
Sporządził: Mariola Stanisławczyk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.10.2022r. ogłoszenie kolejnych NABÓR _ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „DOBRY BIZNES”.

TERMINY NABORU .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza: 7  Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:  od 28.10.2022r. do 03.11.2022r.

ZASADY NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEG

.Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności (podpisał umowę z DARR S.A. na kwotę 23050,00 i otrzymal na konto kwote wsparcia ) oraz rozpoczął działalność gospodarczą ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego DOBRY BIZNES nr POWER” (zapisy dotyczące zasad przyznawania wsparcia pomostowego zostały opisane w paragrafie 8 -11 )  wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   WWW.DOBRYBIZNES.DARR.PL-ZAKŁADKA "WSPARCIE POMOSTOWE"

 


14.10.2022r._ ogłaszamy KOLEJNY 12 NABÓR BIZNESPLANÓW

Szanowni Panstwo, informujemy o kolejnym  ogłoszeniu naboru  biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, ( DLA TYCH , KTÓRZY  UKOŃCZYLI LUB UKOŃCZĄ szkolenia  DO DNIA ZŁOZENIA BIZNESPLANU.)

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany  w ramach 12 NBORU  należy składać do Biura projektu w następującym terminie :

  od  26.10.2022r.   do dnia 04.11.2022r.

BIURO PROJEKTU: Biuro projektu znajduje się w Szczawnie – Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno Zdrój  JEST CZYNNE W GODZINACH 7.30-15.30;

e-mail:dobrybiznes@darr.pl, tel. 607 755 900

WYMOGI FORMALNE:

Procedura składania biznesplanów została szczegółowo opisana w paragrafie 3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” Szczegóły Projektu oraz Regulaminy dostępne są stronie Projektu:. www.dobrybiznes.darr.pl

 1. Uczestnik Projektu może złożyć biznesplan  dopiero po zakończeniu usługi szkoleniowej.
 2. Biznesplan (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” ) wraz załącznikami składany jest przez Uczestnika Projektu do DARR S.A. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze i w okresie trwania danego naboru.
 3. Biznesplan musi zostać złożony przez uczestnika Projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.
 4. Dokumenty (wniosek z załącznikami) należy dostarczyć  do Biura projektu w 2 egzemplarzach  (oryginał + kopia).
 5. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami  w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta dla danego naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 7.30 do 15.30; 

W okresie naboru biznesplanów  biuro projektu dodatkowo: otwarte w soboty (dyżur) od 8.00-14.00

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 1. Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty: dobrybiznes@darr.pl  Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o danym naborze nie będą rozpatrywane w tym naborze .
 3. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 4. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
 5. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 6. W przypadku składania kopii dokumentów  powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

_________________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko  Uczestnika /Uczestniczki Projektu …………………

Nr identyfikacyjny :  …………/DB/2022

NABOR nr 12

Biznesplan w ramach projektu „DOBRY BIZNES” 

DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. , UL. SZCZAWIEŃSKA 2; 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

WAŻNE:

Przed złożeniem  do DARR S.A. wniosek powinien być zweryfikowany obowiązkowo przez doradcę  dotacyjnego pod względem formalnym

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU –

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika to śr 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia .KAŻDY Z UCZESTNIKÓW POWINIEN SKORZYSTAC Z WSPARCIA EKSPERTA DOTACYJNEGO – POZWOLI TO NA PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU ZGODNIE Z WYMOGAMI I BEZ BŁĘDÓW MERYTORYCZNYCH I FORMALNYCH

 


07.10.2022 _ wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 5 naborze ( 12.09.2022- 16.09.2022)

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 5 naborze (złożono 16 Wniosków).

Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 5 naborze uszeregowane w kolejności numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 5 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia  terminy podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z specjalistką:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – V NABÓR 

Lp.

Numer rekrutacyjny

Uwagi

1

15/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

2

41/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

3

64/1/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

4

77/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

5

78/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

6

87/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

7

88/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

8

100/2/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

9

114/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

10

118/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

11

119/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

12

120/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

13

121/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

14

127/3/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

15

139/4/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe

16

142/4/DB/2022

przyznano wsparcie pomostowe


 

06.10.2022_ Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 10 naborze (złożono 18 biznesplany).

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 10 naborze (złożono 18 biznesplanów)

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 10 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów .

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego.

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po założeniu działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów  od dnia 12.10.2022r.

Prosimy o umówienie spotkania  telefonicznie :

Monika Starzyk 607731800 email: monika.starzyk@darr.pl

Planowany termin podpisywania umów od dnia 12 10 2022 r. W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl i monika.starzyk@darr.pl

„LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ – X NABÓR

         

X NABÓR BIZNES PLANÓW

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Lp.

Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu

Liczba uzyskanych punktów

ocena pozytywna/ negatywna

Uwagi

1

164/4/DB/2022

94,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

2

168/4/DB/2022

93,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

3

106/3/DB/2022

93

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

4

105/3/DB/2022

91

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

5

148/4/DB/2022

91

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

6

157/4/DB/2022

91

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

7

159/4/DB/2022

91

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

8

140/4/DB/2022

88

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

9

133/4/DB/2022

87

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

10

165/4/DB/2022

86,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

11

59/1/DB/2022

86

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

12

131/4/DB/2022

86

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

13

62/1/DB/2022

83

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

14

36/1/DB/2022

82

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

15

60/1/DB/2022

81

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

16

134/4/DB/2022

78,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

17

152/4/DB/2022

76

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

18

153/4/DB/2022

70

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

         
       

06.10.2022 ZATWIERDZONO: Mariola Stanisławczyk

         

28.09.2022 r _wyniki V edycji naboru Formularzy Zgłoszeniowych -  5 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki 5 edycji naboru formularzy zgłoszeniowych-  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od największej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800  lub dobrybiznes@darr.pl

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
WYNIKI  V NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  (nabór od 18.08.2022 do 08.09.2022r.) _

Rekrutacja_liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów  Utworzona lista zgodnie  z zapisami „Regulamin rekrutacji …  paragraf 10 pkt.1  oraz pkt. 6.

Lp.

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów

1

177/5/DB/2022

95

2

183/5/DB/2022

92

3

178/5/DB/2022

90

4

179/5/DB/2022

90

5

172/5/DB/2022

88

6

180/5/DB/2022

88

7

185/5/DB/2022

88

8

174/5/DB/2022

87

9

181/5/DB/2022

87

10

170/5/DB/2022

86

11

176/5/DB/2022

85

12

175/5/DB/2022

84

13

190/5/DB/2022

83

14

182/5/DB/2022

80

15

187/5/DB/2022

80

16

171/5/DB/2022

78

17

173/5/DB/2022

78

18

191/5/DB/2022

78

19

186/5/DB/2022

77

20 192/5/DB/2022 73

21

188/5/DB/2022

62

 

 

Zatwierdzam:

28.09.2022r.  Szczawno Zdrój

Koordynator Projektu


24.09.2022r. ogłoszenie kolejnych NABÓR _ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „DOBRY BIZNES”.

TERMINY NABORU .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza6  Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:  od 05.10.2022r. do 13.10.2022r.

ZASADY NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEG

.Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności (podpisał umowę z DARR S.A. na kwotę 23050,00 i otrzymal na konto kwote wsparcia ) oraz rozpoczął działalność gospodarczą ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego DOBRY BIZNES nr POWER” (zapisy dotyczące zasad przyznawania wsparcia pomostowego zostały opisane w paragrafie 8 -11 )  wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   WWW.DOBRYBIZNES.DARR.PL-ZAKŁADKA "WSPARCIE POMOSTOWE"


24.09.2022r._ ogłaszamy KOLEJNY 11 NABÓR BIZNESPLANÓW

Szanowni Panstwo, informujemy o kolejnym  ogłoszeniu naboru  biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, ( DLA TYCH , KTÓRZY  UKOŃCZYLI LUB UKOŃCZĄ szkolenia  DO DNIA ZŁOZENIA BIZNESPLANU.)

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany  w ramach 11 NBORU  należy składać do Biura projektu w następującym terminie :

  od  06.10.2022r.   do dnia 14.10.2022r.

BIURO PROJEKTU: Biuro projektu znajduje się w Szczawnie – Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno Zdrój  JEST CZYNNE W GODZINACH 7.30-15.30;

e-mail:dobrybiznes@darr.pl, tel. 607 755 900

WYMOGI FORMALNE:

Procedura składania biznesplanów została szczegółowo opisana w paragrafie 3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” Szczegóły Projektu oraz Regulaminy dostępne są stronie Projektu:. www.dobrybiznes.darr.pl

 1. Uczestnik Projektu może złożyć biznesplan  dopiero po zakończeniu usługi szkoleniowej.
 2. Biznesplan (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” ) wraz załącznikami składany jest przez Uczestnika Projektu do DARR S.A. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze i w okresie trwania danego naboru.
 3. Biznesplan musi zostać złożony przez uczestnika Projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.
 4. Dokumenty (wniosek z załącznikami) należy dostarczyć  do Biura projektu w 2 egzemplarzach  (oryginał + kopia).
 5. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami  w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta dla danego naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 7.30 do 15.30; 

W okresie naboru biznesplanów  biuro projektu dodatkowo: otwarte w soboty (dyżur) od 8.00-14.00

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 1. Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty: dobrybiznes@darr.pl  Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o danym naborze nie będą rozpatrywane w tym naborze .
 3. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 4. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
 5. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 6. W przypadku składania kopii dokumentów  powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

_________________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko  Uczestnika /Uczestniczki Projektu …………………

Nr identyfikacyjny :  …………/DB/2022

NABOR nr 11

Biznesplan w ramach projektu „DOBRY BIZNES” 

DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. , UL. SZCZAWIEŃSKA 2; 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

WAŻNE:

Przed złożeniem  do DARR S.A. wniosek powinien być zweryfikowany obowiązkowo przez doradcę  dotacyjnego pod względem formalnym

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU –  spotkania konsultacyjne można ustalić poprzez kontakt: email: dobrybiznes@darr.pl  pisząc w  temacie wiadomości :

‘nr identyfikacyjny”_”nazwisko”_konsultacje _nabor  nr”..”.

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika to śr 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia .KAŻDY Z UCZESTNIKÓW POWININIEN SKORZYSTAC Z WSPARCIA EKSPERTA DOTACYJNEGO – POZWOLI TO NA PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU ZGODNIE Z WYMOGAMI I BEZ BŁEDÓW MERYTORYCZNYCH I FORMALNYCH

 


06.09.2022_ Zakończono ocenę merytoryczna BIZNESPLANÓW złożonych w 9 Naborze .

Szanowni Państwo, zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 9 naborze (złożono 23 biznesplany)

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego.

 

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 9 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów  w zakładce "wyniki oceny biznesplanow" .

Do pobrania 

DB_9 Nabor BP_lista osob zakwalifikowanych do wsparcia050922

„LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ – IX NABÓR” 


01.09.2022   Zakończono ocene formalną i merytoryczną wniosków o  wsparcie pomostowe  - wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 4 naborze ( 18.08.2022- 25.08.2022).

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 4 naborze (złożono 22 Wnioski).. Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 4 naborze uszeregowane w kolejności numeru rekrutacyjnego Uczestnika/czki. Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 4 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że celem ustalenia  terminy podpisywania umów o wsparcie pomostowe należy skontaktować  się  z specjalistką:

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail: dobrybiznes@darr.pl

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WSPARCIA POMOSTOWEGO – IV NABÓR  - w zakładce " wsparcie pomostowe" WYNIKI OCENY 


 

01.09.2022 UWAGA_zmiana Regulaminu - załącznika nr 15.

dotyczy wsparcia pomostowego - aktualizacji  zał. nr 15_"Formularz rozliczania otrzymanych transz wsparcia pomostowego_DB_akt.25.08.22"

Szanowni Panstwo  został zmieniony- zaktualizowany  Zał.nr 15 do Regulaminu - dotyczący rozliczenia wsparcia pomostowego. Prosimy o stoswanie nowegow wzoru w aktualnych rozliczeniach.

Zał. 15_Formularz rozliczania otrzymanych transz wsparcia pomostowego_DB_akt.25.08.22

 

 


31.08.2022r. ogłoszenie kolejnych NABÓR _ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „DOBRY BIZNES”.

TERMINY NABORU .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza5 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:  od 12.09.2022r. do 16.09.2022r.

 • Szanowni Państwo,  w dniu 09.09 2022r.  od godz. 10.00  do 12.00  w siedzibie DARR S.A. ul. Szczawieńska 2 Szczawno Zdrój  organizujemy konsultacje grupowe  DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

ZASADY NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEG

.Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności (podpisał umowę z DARR S.A. na kwotę 23050,00 i otrzymal na konto kwote wsparcia ) oraz rozpoczął działalność gospodarczą ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego DOBRY BIZNES nr POWER” (zapisy dotyczące zasad przyznawania wsparcia pomostowego zostały opisane w paragrafie 8 -11 )  wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   WWW.DOBRYBIZNES.DARR.PL-ZAKŁADKA "WSPARCIE POMOSTOWE"


25.08.2022r. _Zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 3 naborze (złożono 20 Wniosków).

Szanowni Państwo, zakończono ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w 3 naborze (złożono 20 Wniosków). Zamieszczamy wyniki OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO  złożonych w 3 naborze w zakładce "wyniki_wsparcie pomostowe"

Informujemy, że wszystkie złożone Wnioski przeszły pozytywną ocenę  i otrzymały wsparcie pomostowe.

 


 


23.08.2022r._ ogłaszamy KOLEJNY 10 NABÓR BIZNESPLANÓW

Szanowni Panstwo, informujemy o kolejnym  ogłoszeniu naboru  biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, ( DLA TYCH , KTÓRZY  UKOŃCZYLI LUB UKOŃCZĄ szkolenia  DO DNIA ZŁOZENIA BIZNESPLANU.)

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany  w ramach 10 NBORU  należy składać do Biura projektu w następującym terminie :

  od  12.09.2022r.   do dnia 19.09.2022r.

BIURO PROJEKTU: Biuro projektu znajduje się w Szczawnie – Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno Zdrój  JEST CZYNNE W GODZINACH 7.30-15.30;

e-mail:dobrybiznes@darr.pl, tel. 607 755 900

WYMOGI FORMALNE:

Procedura składania biznesplanów została szczegółowo opisana w paragrafie 3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” Szczegóły Projektu oraz Regulaminy dostępne są stronie Projektu:. www.dobrybiznes.darr.pl

 1. Uczestnik Projektu może złożyć biznesplan  dopiero po zakończeniu usługi szkoleniowej.
 2. Biznesplan (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” ) wraz załącznikami składany jest przez Uczestnika Projektu do DARR S.A. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze i w okresie trwania danego naboru.
 3. Biznesplan musi zostać złożony przez uczestnika Projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.
 4. Dokumenty (wniosek z załącznikami) należy dostarczyć  do Biura projektu w 2 egzemplarzach  (oryginał + kopia).
 5. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami  w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta dla danego naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 7.30 do 15.30; 

W okresie naboru biznesplanów  biuro projektu dodatkowo: otwarte w soboty (dyżur) od 8.00-14.00

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 1. Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty: dobrybiznes@darr.pl  Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o danym naborze nie będą rozpatrywane w tym naborze .
 3. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 4. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
 5. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 6. W przypadku składania kopii dokumentów  powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

_________________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko  Uczestnika /Uczestniczki Projektu …………………

Nr identyfikacyjny :  …………/DB/2022

NABOR nr 10

Biznesplan w ramach projektu „DOBRY BIZNES” 

DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. , UL. SZCZAWIEŃSKA 2; 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

WAŻNE:

Przed złożeniem  do DARR S.A. wniosek powinien być zweryfikowany obowiązkowo przez doradcę  dotacyjnego pod względem formalnym

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU –  spotkania konsultacyjne można ustalić poprzez kontakt: email: dobrybiznes@darr.pl  pisząc w  temacie wiadomości :

‘nr identyfikacyjny”_”nazwisko”_konsultacje _nabor  nr”..”.

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika to śr 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia .KAŻDY Z UCZESTNIKÓW POWININIEN SKORZYSTAC Z WSPARCIA EKSPERTA DOTACYJNEGO – POZWOLI TO NA PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU ZGODNIE Z WYMOGAMI I BEZ BŁEDÓW MERYTORYCZNYCH I FORMALNYCH

 


 

12.08.2022 _Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 8 naborze (złożono 5 Biznesplanów)

Szanowni Państwo

Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 8 naborze (złożono 5 Biznesplanów)

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 8 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów.

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  (Biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny) i zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego.

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów po założeniu działalności gospodarczej i dostarczeniu kompletu dokumentów w dniach: 22-24.08.2022r. Prosimy o umówienie spotkania:

Jowita Banaś tel. 607 957 800 email: jowita.banas@darr.pl

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez e-mail:dobrybiznes@darr.pl

„LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ – VIII NABÓR” 

Lp.

Nr rekrutacyjny Numer identyfikacyjny Uczestnika Projektu

Liczba uzyskanych punktów

ocena pozytywna/ negatywna

Uwagi

1

77/2/DB/2022

95,5

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

5

120/3/DB/2022

93

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

4

119/3/DB/2022

92

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

3

118/3/DB/2022

84

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

2

87/2/DB/2022

83

pozytywna

przyznano środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości

         


 

 

 


02.08.2022r. ogłoszenie: 3 i 4   NABORU _ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „DOBRY BIZNES”.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza KOLEJNE  RUNDY naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

TERMINY NABORU .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza:

 • 3 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:  od 12.08.2022r. do 17.08.2022r.

 • 4 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:  od 18.08.2022r. do 25.08.2022r.

Szanowni Państwo,  w dniach 10. 08. 2022r.  godz. 10.00  oraz 24.08.2022  godz. 10.00  w siedzibie DARR S.A. ul. Szczawieńska 2 Szczawno Zdrój  organizujemy SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

ZASADY NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO.

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności (podpisał umowę z DARR S.A. na kwotę 23050,00) oraz rozpoczął działalność gospodarczą ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego na okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego DOBRY BIZNES nr POWER” (zapisy dotyczące zasad przyznawania wsparcia pomostowego zostały opisane w paragrafie 8 -11 )  wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   WWW.DOBRYBIZNES.DARR.PL


 

02.08.2022 r._OTWARCIE  V NABORU  formularzy zgłoszeniowych do projektu  "DOBRY BIZNES".

UWAGA: celem uzupełnienia liczby Uczestnikow Projektu - DARR S.A.  ogłasza dodatkowy nabór dokumentów zgłoszeniowych  do projketu dla zainteresowanych  - jako "V EDYCJE NABORU. FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH" .

W ramach aktulanego  naboru planujemy przyjąć maksymlanie 15 formularzy zgłoszeniowych (rekrutacyjnych)  celem wyłonienia  dodatkowych Uczestników Projektu.

Termin skladania fromlularzy rekrutacyjnych : 18.08.2022r.  –  08.09. 2022r.  

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA  oraz zasadami naboru zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’ "Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne (wzory dostepne w zakładka  "Rekrutacja"). 

https://www.dobrybiznes.darr.pl/dokumenty-rekrutacyjne/11

zostały juz ostatnie miejsca!!!!!!


27.07.2022r._ ogłaszamy KOLEJNY 9 NABÓR BIZNESPLANÓW

Szanowni Panstwo, informujemy o kolejnym  ogłoszeniu naboru  biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, ( DLA TYCH , KTÓRZY  UKOŃCZYLI LUB UKOŃCZĄ szkolenia  DO DNIA ZŁOZENIA BIZNESPLANU.)

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie :

  od  16.08.2022r. godzina 7.30  do dnia 23.08.2022r. godzina 15.30

wiecej w Zakladce : "Wsparcie na rozpozcecie działalnosci gospodarzcej"


27.07.2022r._ ogłaszamy  wydłuzenie terminu 8  NABÓR BIZNESPLANÓW

UWAGA!!!!!!

Szanowni Panstwo, informujemy o wydłuzeniu okresu 8 naboru  biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, którzy UKOŃCZYLI szkolenia .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie :

  od  27.07.2022r. godzina 7.30  do dnia 08.08.2022r. godzina 15.30

Pozostałe zapisy naboru nie uległy zmianie.

WAŻNE:

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU –  spotkania konsultacyjne można ustalić poprzez kontakt: email: dobrybiznes@darr.pl  pisząc w  temacie wiadomości :

‘nr identyfikacyjny”_”nazwisko”_konsultacje _nabor  nr”..”.

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika to śr 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia .

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW POWINIEN SKORZYSTAC Z WSPARCIA EKSPERTA DOTACYJNEGO – POZWOLI TO NA PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU ZGODNIE Z WYMOGAMI I BEZ BŁEDÓW MERYTORYCZNYCH I FORMALNYCH

CZEKAMY NA PANSTWA

email: dobrybiznes@darr.pL


27.07.2022r. Wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 7 naborze  trwajacym od dnia 04.07.2022r. do dnia 18.07.2022 r

Szanowni Państwo, informujemy że zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 7 naborze tj w okresie od 04.07.2022r. do 18.07.2022r. . Złożono 12 biznesplanów. Dziekujemy za pracę wykonana przy ich przygotowaniu!

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  - wszytskie pomysły  na BIZNES zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego   GRATULUJEMY!!!!. Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”. Informujemy, że można zgłaszać się na terminy podpisywania umów pod warunikem zarejestrowania  działanosci do CEIDG  i dostarczeniu kompletu dokumentów. Proponowany termin : na popisanie umowy 05-09.08.2022r. Informacje  pod numerem telefonu:

Monika Ambroziak – Baranowska 607694800 email: monika.ambroziak@darr.pl. W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl

Uwaga: „LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ – VII NABÓR”  znajduje sie w zakladce "wsparcie finansowe..."


20.07.2022   Zakończono ocene formalną i merytoryczną wniosków o  wsparcie pomostowe ( nabór nr 2 WP)

Informujemy, że wszystkie złożone Wnioski przeszły pozytywną ocenę  i otrzymały wsparcie pomostowe.

Każda z osób, która złożyła Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w 2 naborze, otrzyma informację pisemną o wyniku oceny, zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie pomostowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”.

 

 

Uczestnik Projektu, o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem  został powiadomiony pisemnie  w drodze eletronicznej na adres wskazany w  dokumnetacji projektowej. Lista została załaczona  w zakładce" Wsparcie pomostowe

 


15.07.2022r._ ogłaszamy 8  NABÓR BIZNESPLANÓW

Szanowni Panstwo, informujemy o kolejnym  ogłoszeniu naboru  biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, którzy UKOŃCZYLI szkolenia .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie :

  od  27.07.2022r. godzina 7.30  do dnia 02.08.2022r. godzina 15.30

wiecej w Zakladce : "Wsparcie na rozpozcecie działalnosci gospodarzcej"

 


13.07.2022 _ ogłoszenie wynikow oceny biznesplanów złożonych  w naborze 4 , 5, 6

Szanowni Panstwo, wyniki oceny biznesplanów umieszczono w zakładce  "Wsparcie  rozpoczęcia działanosci..."

GRATULUJEMY  w imieniu Zespołu Projektowego  - wszyscy otrzymali ocene pozytywną !!


 

15.07.2022 r._Nabór nr 4_WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

Szanowni Państwo, w dniu 11.07.2022 r. zakończyła sie 4 edycja naboru formularzy zgłoszeniowych.

W ramach naboru złożono 39 formularzy zgłoszeniowych - lista kandydatów do Projektu znajduje się ZAKŁADCE "REKRUTACJA" WYNIKI REKRUTACJI.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie  wsparciem oferowanym w ramach projektu i liczymy na dobrą i  efektywną współpracę!


 

 

11.07.2022 REKRUTACJA  _ 4 nabór formularzy zgłoszeniowych zakończony

uwaga: kolejny nabor  w sierpniu - mamy miejsca jeszcze dla 10 osob

udało się - dziękujemy za zainteresowanie  -  złozono  39 formularzy - trwa prodcedura weryfikacji  fromalnej do dnia 18 lipca 2022

REKRUTACJA DO PROJKETU TRWA

uwaga:  DO 11 LIPCA 2022  TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szanowni Państwo  -  trwa nabór formulazry  zgłoszeniowych - jeszcze zostało  tylko 50 miejsc  !!!

wiecej ..zakladka REKRUTACJA

yes


07.07.2022     Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją projektu „Dobry Biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z zamówieniem nr ZP/CPR/5/2022  realizowanym w ramach projektu „Dobry Biznes”, zapraszamy do składania ofert na Ekspertów dotacyjnych.

Tryb postępowania: przeprowadzenie rozeznania rynku

wiecej:zakładka ZAMOWIENIA


04.07.2022r. ogłoszenie: 2  NABÓR _ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach projektu „DOBRY BIZNES”.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 1 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania : od 11.07.2022r. do 14.07.2022r.

Zasady naboru Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego określa „Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego DOBRY BIZNES nr POWER” (zapisy dotyczące zasad przyznawania wsparcia pomostowego zostały opisane w paragrafie 8 -11 )  wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   WWW.DOBRYBIZNES.DARR.PL


04.07.2022r._TERMIN  7 NABORU BIZNESPLANÓW  PRZDŁUZONY DO 18 LIPCA 2022

UWAGA: Ogłoszenie o zmianie terminu  zakończenia naboru biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, którzy UKOŃCZYLI szkolenia i planują złożyć  w najbliższym naborze biznesplany.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że uległ zmianie termin zakończenia  7 naboru biznesplanów  ;

Biznesplany  należy składać do Biura projektu w terminie :

 • 7  NABÓR BIZNESPLANÓW  od  04.07.2022r. godzina 7.30  do dnia 18.07.2022r. godzina 15.30

Pozostałe zapisy naboru nie uległy zmianie.

WAŻNE:

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU –  spotkania konsultacyjne można ustalić poprzez kontakt: email: dobrybiznes@darr.pl  pisząc w  temacie wiadomości :

‘nr identyfikacyjny”_”nazwisko”_konsultacje _nabor  nr”..”.

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika to śr 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia .

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW POWININIEN SKORZYSTAC Z WSPARCIA EKSPERTA DOTACYJNEGO – POZWOLI TO NA PRZYGOTOWANIE BIZNESPLANU ZGODNIE Z WYMOGAMI I BEZ BŁEDÓW MERYTORYCZNYCH I FORMALNYCH

CZEKAMY NA PANSTWA

email: dobrybiznes@darr.pL


24.06.2022r._ ogłaszamy 7  NABÓR BIZNESPLANÓW

Szanowni Panstwo, informujemy o kolejnym  ogłoszeniu naboru  biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, którzy UKOŃCZYLI szkolenia .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany należy składać do Biura projektu w następującym terminie :

 •   od  04.07.2022r. godzina 7.30  do dnia 11.07.2022r. godzina 15.30

wiecej w Zakladce : "Wsparcie na rozpozcecie działalnosci gospodarzcej"


 


10.06.2022 _ Zaproszenie do składania ofert na Ekspertów niezależnych .w związku z realizacją projektu „Dobry Biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

W związku z zamówieniem nr ZP/CPR/4/2022 dot. eksperckiej oceny „Biznesplanów” realizowanym w ramach projektu „Dobry Biznes”, zapraszamy do składania ofert na Ekspertów niezależnych .

W celu złożenia oferty, należy w terminie do 20.06.2022 r. (do godz. 14.00):

 • przesłać drogą mailową na adres dobrybiznes@darr.pl lub
 • dostarczyć do siedziby DARR S. A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój

zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę „Formularz ofertowy Wykonawcy” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert na Ekspertów niezależnych – członków Komisji Oceny Wniosków wraz z CV i kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert na Ekspertów niezależnych 
 2. Formularz ofertowy Wykonawcy

W przypadku wyboru przesłania oferty drogą mailową, „Formularz ofertowy Wykonawcy” należy dostarczyć w oryginale do siedziby DARR S.A. najpóźniej w dniu podpisania z Zamawiającym umowy zlecenia dot. Eksperta niezależnego.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

Mariola Stanisławczyk, tel. 607755900 e-mail dobrybiznes@darr.pl

 

KOW_Zał 1_do Zaproszenia_Formularz Wykonawcy

KOW_Zaproszenie do składania ofert_DB

 

 


09.06.2022 r _wyniki III edycji naboru Formularzy Zgłoszeniowych -  3 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo w zakładce WYNIKI REKRUTACJI  zamieszczono wyniki 3 edycji naboru formularzy zgłoszeniowych-  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od największej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800  lub dobrybiznes@darr.pl


 

06.06.2022_OGŁOSZENIE _ 6 nabór biznesplanów_OD 17.06.2022 DO 24.06.2022
06.06.2022

06.06.2022r. - Ogłoszenie o KOLEJNYM  6 naborze biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, którzy UKOŃCZYLI szkolenia .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany należy składać do Biura projektu w następujących terminach:

 • 6  NABÓR BIZNESPLANÓW  od  17.06.2022r. godzina 7.30  do dnia 24.06.2022r. godzina 15.30

WYMOGI FORMALNE:

Procedura składania biznesplanów została szczegółowo opisana w paragrafie 3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” 

 

więcej »


02.06.2022_Wnioski o wsparcie pomostowe_nabór 1 WP_Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o wsparcie pomostowe
02.06.2022

Szanowni Panstwo, informujemy ze zakończono ocene formalną i merytoryczną wniosków o  wsparcie pomostowe ( nabór nr 1 WP_ w okresie od dnia 25.05.2022 do 31.05.2022)

Uczestnik Projektu, o wynikach oceny wniosku wraz z uzasadnieniem  został powiadomiony pisemnie  w drodze eletronicznej na adres wskazany w  dokumnetacji projektowej. Lista została załaczona  w zakładce" Wsparcie pomostowe"

więcej »


01.06.2022_REKRUTACJA -_4 NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH
01.06.2022

01.06.2022 r._OTWARCIE  IV NABORU  formularzy zgłoszeniowych do projektu  "DOBRY BIZNES".

UWAGA: DARR S.A.  celem uzupełninienia liczby Uczestnikow Projektu ogłasza dodatkowy nabór dokumentów zgłoszeniowych  jako "IV EDYCJE NABORU. FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH" .

W ramach aktulanego  naboru planujemy przyjąć maksymalnie 55 formularzy zgłoszeniowych od kandydatow.

termin skladania fromlularzy rekrutacyjnych : 13.06.2022r.  –  11.07. 2022r.  

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne (wzory dostepne w zakładka  "Rekrutacja"). 

https://www.dobrybiznes.darr.pl/dokumenty-rekrutacyjne/11

zostały ostatnie miejsca!!!!!!


 

więcej »


23.05.2022_Ogłoszenie listy osob zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej _dotyczy naboru BIZNESPLANÓW nr 2 i nr 3
23.05.2022

23.05.2022 r_OGŁOSZENIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO  "wsparcia fiansowego na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej 

więcej »


23.05.2022_1 RUNDA NABORU _Wnioski o przyznanie wsparcia pomostwoego_1 runda naboru : 25.05.2022- 31.05.2022r.
23.05.2022

23.05.2022r_OGŁOSZENIE  1 RUNDY NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

więcej: zakładka::WSPARCIE POMOSTOWE

więcej »


11.05.2022r. _Ogłoszenie o kolejnym naborze BIZNESPLANÓW dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, którzy UKOŃCZYLI szkolenia .

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że ROZPOCZĄŁ SIE KOLEJNY NABÓR BIZNESPALNÓW

Biznesplany należy składać do Biura projektu w następujących terminach:

 • 4  NABÓR BIZNESPLANÓW  od  23.05.2022r. godzina 7.30  do dnia 31.05.2022r. godzina 15.30
 •  5 NABÓR BIZNESPLANÓW od dnia 01.06.2022r. godzina 7.30  do dnia 10.06 2022r. godzina 15.30

 

BIURO PROJEKTU:

Biuro projektu znajduje się w Szczawnie – Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno Zdrój ;

e-mail:dobrybiznes@darr.pl,

tel. 607 755 900

WYMOGI FORMALNE:

Procedura składania biznesplanów została szczegółowo opisana w paragrafie 3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” . Szczegóły Projektu oraz Regulaminy dostępne są stronie Projektu:. www.dobrybiznes.darr.pl

 

 1. Uczestnik Projektu może złożyć biznesplan  dopiero po zakończeniu usługi szkoleniowej.
 2. Biznesplan (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”  składany jest przez uczestnika Projektu do DARR S.A. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze i w okresie trwania danego naboru.
 3. Biznesplan musi zostać złożony przez uczestnika Projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.
 4. Dokumenty należy dostarczyć  do Biura projektu w 2 egzemplarzach  (oryginał + kopia).
 5. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami  w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta dla danego naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu.

 

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 7.30 do 15.30; 

W okresie naboru biznesplanów  biuro projektu dodatkowo: otwarte w soboty (dyżur) od 8.00-14.00

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

 1. Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty: dobrybiznes@darr.pl  Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o danym naborze nie będą rozpatrywane w tym naborze .
 3. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 4. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
 5. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 6. W przypadku składania kopii dokumentów  powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

_________________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko  Uczestnika /Uczestniczki Projektu …………………………………………….

Nr identyfikacyjny :  ………………………/DB/2022

NABOR nr……………………………………………………

Biznesplan w ramach projektu „DOBRY BIZNES” 

DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. , UL. SZCZAWIEŃSKA 2; 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

 

 

­­­­­­­­­­­

WSPARCIE ekspert dotacyjny

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU –  spotkania konsultacyjne można ustalić poprzez kontakt: email: dobrybiznes@darr.pl  pisząc w  temacie wiadomości : 

nr identyfikacyjny”_”nazwisko”_konsultacje _nabor  nr”..”.

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika to śr 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia .

 


 

BIZNESPLANY_OGŁOSZENIE WYNIKOW OCENY biznesplanów _ 1 NABÓR
29.04.2022

 

29.042022 r _BIZNESPLANY _wyniki OCENY  1 edycji naboru biznesplanów.

Szanowni Państwo w zakładce WYNIKI OCENY BIZNESPLANY  zamieszczono wyniki OCENY BIZNESPLANOW złozonych w 1 naborze"LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ - I NABÓR" 

uszeregowana w kolejności malejącej liczby punktów

Infromujemy ,ze wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biiznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogolem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu rwsparcia finansowego

Kazdy z Panstwa otrzyma informacje pisemna zawierajacą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe. zgodnie z "Regulaminem przyznawania  śrdoków finansowych na załozenie własnej działalnosci gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"

 

W razie pytań prosimy o kontakt  poporzez emil:dobrybiznes@darr.pl


 

więcej »

21.04.2022 r _wyniki II edycji naboru Formularzy Zgłoszeniowych -  2 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo w zakładce WYNIKI REKRUTACJI  zamieszczono wyniki 2 edycji naboru formularzy zgłoszeniowych-  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od największej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800  lub dobrybiznes@darr.pl

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Wg numeru identyfikacyjnego kandydata

Indywidualny Numer Identyfikacyjny Rekrutacja_liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów  Utworzona lista zgodnie  z zapisami „Regulamin rekrutacji …  paragraf 10 pkt.1  oraz pkt. 6 „
74/2/DB/2022 100
79/2/DB/2022 100
70/2/DB/2022 97
69/2/DB/2022 90
72/2/DB/2022 90
78/2/DB/2022 90
87/2/DB/2022 90
100/2/DB/2022 90
76/2/DB/2022 88
80/2/DB/2022 88
84/2/DB/2022 88
73/2/DB/2022 85
75/2/DB/2022 85
98/2/DB/2022 85
68/2/DB/2022 83
89/2/DB/2022 83
92/2/DB/2022 83
77/2/DB/2022 81
91/2/DB/2022 81
96/2/DB/2022 80
71/2/DB/2022 76
81/2/DB/2022 75
83/2/DB/2022 75
86/2/DB/2022 75
90/2/DB/2022 71
94/2/DB/2022 71
88/2/DB/2022 70
97/2/DB/2022 70
93/2/DB/2022 68
99/2/DB/2022 68
82/2/DB/2022 65

 

 


07.04.2022 r._REKRUTACJA  ogłoszenie  III NABOR  Formularzy Zgłoszeniowych 

W uzwiązku z wpłynięciaem niewystarczającej liczby zgłoszeń  do dnia 5  kwietnia2022 r. i braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu tj. 158 osób , DARR S.A. ogłosza dodatkowy nabór dokumentów jako III EDYCJE NABORU.

REKRUTACJA – OTWARCIE kolejnej  III EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH w ramach aktulanego planujemy przyjąć  75 formularzy zgłoszeniowych

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , mogą składać Formularze Rekrutacyjne w terminie

20.04.2022r.  –  20.05. 2022r.  

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.... "Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne (wzory dostepne w zakładka  "Rekrutacja")

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja

2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 8.00 do 16.00;  w soboty (dyżur w każda pierwszą sobotę miesiąca ) od 8.00-12.00 . W godzinach popołudniowych we wtorki  16.00-18.00.

 

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskaznanego w Regulaminie  paragraf 7 punkt 7.

 

5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

6. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

 

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS,  kopii oststniego  swiadectwa pracy/ umowy zlecenia oraz oswiadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 3 edycja naboru

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  07.04.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie 20.04.2022 r. – 20.05.2022 r. 
 3. Ocena formalna  Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 21.05.2022r.
 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 23.05..2022 r.
 5. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, OD dnia 23.05.2022r.

Wyłonienie uczestników projektu zgodnie z paragfem 4  Regulaminu rekrutacji .... - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 25.05.2022 r. Planowane rozpoczęcie wsparcia szkoleniowego  od  dnia 28.05.2022   -  liczba grup w zależności od liczby uczestników; forma zdalna lub stacjonarna .Po ukończeniu szkolenia  dopiero mozna składac biznesplany


 

 


07.04.2022 r_REKRUTACJA II NABÓR- zakończenie oceny formalnej /merytorycznej  formularzy zgłoszeniowych.

Szanowni Państwo

w dniu 05.04.2022 r zakończyła sie druga edycja naboru fromularzy zgłoszeniowych. W ramach naboru złozono 33 fromularze zgłoszeniowe. Dziękujemy bardzo za zainteresowanie  wsparciem oferowanym w ramach projektu i liczymy na dobrą i  efektywną współpracę!

równocześnie infomujemy, że wszystkie osoby, które złozyły Formularze Zgłoszeniowe  w ramach drugiej edycji naboru w okresie  do dnia 05.04.2022 r otrzymały pozytywną ocenę formalna i merytoryczną i zostały skierowane jako KANDYDACI DO PROJEKTU  do kolejnego etapu  procesu rekrutacji  tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

 

Termin spotkania  bedzie przekazywany i uzgadniany bezposrednio z Kandydatem drogą emilową lub telefoniczną. Ten etap planujemy zakończyć do dnia 21 kwietnia 2022 r.

WAZNE: bardzo prosimy o pozyskanie zaświadczeń z ZUS   i przesyłanie scanów emilem na bieżąco  na adres

dobrybiznes@darr.pl         podając w temacie "2N_nazwisko_scan ZUS_umowy zlecenia_um.oprace"

W razie pytań prosimy o kontakt  607755900  lub poporzez emil:dobrybiznes@darr.pl


 

31.03.2022

TRWA   nabór formularzy zgłoszeniowych

osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , w terminie

16.03.2022r.  –  05.04.2022r.  

mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach aktualnej  edycji  rekrutacji do ww. projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja

__________________________________________________________________________________________

01.04.2022r. _Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla Uczestników Projektu

Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, którzy ukończyli szkolenia . Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany należy składać do Biura projektu w następujących terminach:

 • 1 NABÓR BIZNESPLANÓW  

od  13.04.2022r. godzina 7.30  do dnia 20.04.2022r. godzina 15.30

 • 2 NABÓR BIZNESPLANÓW

     od dnia 22.04.2022r. godzina 7.30  do dnia 28.04 2022r. godzina 15.30

 • 3 NABÓR BIZNESPLANÓW

od dnia 04.05.2022r. godzina 7.30  do dnia 10.05.2022r.  godzina 15.30

 

WYMOGI FORMALNE:

Procedura składania biznesplanów została szczegółowo opisana w paragrafie 3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” . Szczegóły dotyczce naboru w Projektcie oraz Regulaminy dostępne są stronie Projektu:. www.dobrybiznes.darr.pl w zakładce  .

__________________________________________________________________________________________________

18.03.2022 r _wyniki 1 edycji naboru -  1 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Szanowni Państwo w zakładce WYNIKI REKRUTACJI  zamieszczono wyniki 1 edycji naboru -  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

 ( zakładka : Wyniki Rekrutacji - lista wg  liczby punktów od najwiekszej do najmniejszej )

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulminu  rekrutacji  paragarf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) - na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezposrednio.

W razie pytań prosimy o kontakt  607755900  lub dobrybiznes@darr.pl

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

Wg numery identyfikacyjnego kandydata

Indywidualny Numer Identyfikacyjny

Rekrutacja_
liczba punktów łącznie z punktami premiującymi za spełnienie preferowanych kryteriów

Utworzona lista zgodnie  z zapisami „Regulamin rekrutacji …  paragraf 10 pkt.1  oraz pkt. 6

1/1/DB/2022

77

2/1/DB/2022

75

3/1/DB/2022

94

4/1/DB/2022

85

5/1/DB/2022

88

6/1/DB/2022

89

7/1/DB/2022

78

8/1/DB/2022

75

11/1/DB/2022

80

12/1/DB/2022

83

13/1/DB/2022

85

14/1/DB/2022

80

15/1/DB/2022

98

16/1/DB/2022

85

18/1/DB/2022

85

19/1/DB/2022

75

20/1/DB/2022

80

21/1/DB/2022

85

22/1/DB/2022

80

23/1/DB/2022

93

24/1/DB/2022

80

25/1/DB/2022

87

26/1/DB/2022

83

27/1/DB/2022

90

28/1/DB/2022

89

29/1/DB/2022

83

30/1/DB/2022

88

31/1/DB/2022

83

32/1/DB/2022

85

33/1/DB/2022

100

36/1/DB/2022

91

37/1/DB/2022

80

38/1/DB/2022

80

39/1/DB/2022

75

40/1/DB/2022

86

41/1/DB/2022

86

43/1/DB/2022

80

44/1/DB/2022

84

45/1/DB/2022

78

46/1/DB/2022

92

47/1/DB/2022

75

48/1/DB/2022

91

50/1/DB/2022

91

51/1/DB/2022

78

52/1/DB/2022

75

53/1/DB/2022

68

54/1/DB/2022

83

55/1/DB/2022

78

56/1/DB/2022

97

57/1/DB/2022

80

58/1/DB/2022

80

59/1/DB/2022

75

60/1/DB/2022

85

61/1/DB/2022

75

62/1/DB/2022

85

63/1/DB/2022  

73

64/1/DB/2022

89

65/1/DB/2022

70

66/1/DB/2022

73

67/1/DB/2022

72

 

09.03.2022 r wyniki 1 edycji naboru - liste kandydatów po ocenie formlanej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych.

Szanowni Państwo w zakładce WYNIKI REKRUTACJI  zamieszczono wyniki 1 edycji naboru - liste kandydatów po ocenie formlanej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych. Infromujemy ,ze wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę i zostały zaakceptowane do etapu rozmow z doradca zawodowym. Termin spotkania  bedzie przekazywany bezposrednio do Kandydata drogą emilową lub telefoniczną. W razie pytań prosimy o kontakt  607755900  lub poporzez emil:dobrybiznes@darr.pl

05.032022 r._ REKRUTACJA – OTWARCIE II EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  (II EDYCJA) 

W uzwiązku z wpłynięciaem niewystarczającej liczby zgłoszeń  do dnia 4  marca 2022 r. i braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu tj. 158 osób , DARR S.A. ogłosza dodatkowy nabór dokumentów jako II EDYCJE NABORU.

REKRUTACJA – OTWARCIE kolejnej  EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  (II EDYCJA) - w ramach aktulanego planujemy przyjąć  100 formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , w terminie

16.03.2022r.  –  05.04.2022r.  

mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej  edycji  rekrutacji do ww. projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja

2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 8.00 do 16.00;  w soboty (dyżur w każda pierwszą sobotę miesiąca ) od 8.00-12.00 . W godzinach popołudniowych we wtorki  16.00-18.00.

 

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskaznanego w Regulaminie  paragraf 7 punkt 7.

 

5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

6. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

 

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS,  kopii oststniego  swiadectwa pracy/ umowy zlecenia oraz oswiadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 2 edycja naboru

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  05.03.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

16.03.2022 r. – 05.04.2022 r. (14 dni roboczych)

 1. Ocena formalna  Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 10.042022r.
 2. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 12.04.2022 r.
 3. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 15.04.2022r.

Wyłonienie uczestników projektu zgodnie z paragfem 4  Regulaminu rekrutacji .... - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 19.04.2022 r.

Planowane rozpoczęcie wsparcia szkoleniowego  od  dnia 20.04.2022  - 27.04.2022 r.  -  liczba grup w zależności od liczby uczestników; forma zdalna lub stacjonarna 


 

 

05.03.2022_aktualizacja  HARMONOGRAMU REKRUTACJI _ 1 EDYCJA NABORU

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIAZKU Z ZAKOŃCZENIEM 1 EDYCJI NABORU  PRZEDSTAWIAMY HARMONOGRAM PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  02.02.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

14.02.2022 r. – 04.03.2022 r.

 1. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych do dnia 07.03.2022 r.
 2. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych do dnia 10.03.2022 r.
 3. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu do dnia 15.03.2022r. 

Wyłonienie Uczestników Projektu zgodnie z paragfem 4  Regulaminu rekrutacji .... - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 16.03.2022 r.

6. Podpisywanie umów z Uczestnikami, weryfikacja  zaswiadczeń i oswiadczeń - w okresie do dnia 20.marca 2022 r.

Planowane rozpoczęcie wsparcia szkoleniowego  od  dnia 21.03.2022 (przesuniecie z  16 marca) do  28.03 .2022 r.  -  planowana liczba grup  - 3 ; forma zdalna lub stacjonarna (w trakcie ustaleń)

7. Spotkanie  z doradca dotacyjnym  -  od 29.03.2022 r 

8. Składanie Biznesplanów od 08.04.2022  ( nabory biznesplanów ogłaszane  sukcesywnie )


 

21.09.2022 r._Nabór nr 5_WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH  KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DOBRY BIZNES”

Szanowni Państwo, w dniu 21.09.2022 r. zakończyła sie 5 edycja naboru formularzy zgłoszeniowych.

W ramach naboru złożono 23 formularze zgłoszeniowe - lista kandydatów do Projektu znajduje się ZAKŁADCE "REKRUTACJA" WYNIKI REKRUTACJI.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie  wsparciem oferowanym w ramach projektu i liczymy na dobrą i  efektywną współpracę!

 

25.02.2022 r.

REKRUTACJA –  Trwa edycja  NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  - w ramach naboru przyjmujemy 158 formularzy!!! 

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , MOGA SKŁADAC FORMULARZE  w terminie do 4 MARCA 2022 r. tj . do piątku

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja

 

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

 


 

02.02.2022 r.REKRUTACJA – OTWARCIE 1 EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH -

REKRUTACJA – OTWARCIE 1 EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH - w ramach naboru planujemy przyjąć  158 formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , w terminie

14.02.2022r.  –  04.03.2022r.  

mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej  edycji  rekrutacji do ww. projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja

2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 8.00 do 16.00;  w soboty (dyżur w każda pierwszą sobotę miesiąca ) od 8.00-12.00 . W godzinach popołudniowych we wtorki  16.00-18.00.

 

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskaznanego w Regulaminie  paragraf 7 punkt 7.

 

5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

6. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

 

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 1 edycja naboru

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  02.02.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

14.02.2022 r. – 04.03.2022 r. (14 dni roboczych)

 1. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 07.03.2022 r.
 2. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 09.03.2022 r.
 3. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 11.03.2022r.

Wyłonienie uczestników projektu zgodnie z paragfem 4  Regulaminu rekrutacji .... - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 14.03.2022 r.

Planowane rozpoczęcie wsparcia szkoleniowego  od  dnia 16.03.2022  - 22.03 .2022 r.  -  liczba grup w zależności od liczby uczestników; forma zdalna lub stacjonarna 


 

21.01.2022r.

Szanowni Państwo,

chcemy poinformować,  że w zakładce: REKRUTACJA dostępne są  dokumenty Regulamin rekrutacji uczestnikow projektu wraz z załącznikami. Ogłoszenie naboru Formularzy rekrutacyjnych do projektu planujemy w lutym !; natomiast Formularze Rekrutacyjne zgodnie z zapisami Regulaminu będzie mozna skladać w okresie 14 dni roboczych od daty ogłoszenia naboru-  prosimy o śłedzenie na bieżąco strony projektu. Prosimy o wstępne zapoznanie sie  Regulminem i załącznikami, zwłaszcza z wzorem Formularza Rekrutacyjnego !

Prosimy równiez o zapoznanie sie z Regulminem przyznawania środkow finansowych na założenie wlasnej dzialalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego  wraz z załącznikami, które jest umieszcony w zakładce  WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

JESLI JESTESCIE PAŃSTWO WSTĘPNIE NAWET ZAINTERESOWANI  PROJEKTEM  TO PROSIMY O KONTAKT 

formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT lub na adres: dobrybiznes@darr.pl lub  telefonicznie 607755900

 

Przekształć swoje marzenie w cel dochodowy - my w tym Ci pomożemy !!!!

 


 

 


21.01.2022 r.


DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. pozyskała środki  na wdrażanie projektu mającego na celu wsparcie osób młodych  w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 155 firm prowadzonych przez młode osoby.

 

Start lub rozwój biznesu często wymaga pozyskania niezbędnego finansowania. Niektórzy przedsiębiorcy na początek potrzebują niewielkiego kapitału, w przypadku innych próg wejścia postawiony jest o wiele wyżej. Projekt DOBRY BIZNES  pomaga pozyskać pieniądze na początek lub na rozwój umiejętności młodych osób

 

SKORZYSTAJ  - OFERUJEMY  W RAMACH PROJEKTU 38 TYSIĘCY ZŁOTYCH  DOTACJI  - WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE  ORAZ WSPARCIE NA UTRZYMANIE  DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIĘCY

do Projektu zostanie ogółem przyjętych 158 osób, w tym  wsparcie finansowe w postaci dotacji otrzyma 155 osób

 

Jeśli w ostatnim  czasie (po 1 marca 2020 roku) w wyniku zmian  na rynku pracy jako młody pracownik   /zleceniobiorca straciłeś/aś zatrudnienie  ponieważ zostałeś/łaś zwolniony/a  z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy lub wygasła  Ci umowa zlecenie/umowa o pracę  terminowa lub rozwiązałeś umowę za porozumieniem stron

To możesz być Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu i rozpocząć działalność gospodarczą przy naszym wsparciu


Do kogo jest skierowany PROJEKT - jakie warunki trzeba spelnić aby  zostać Uczestnikiem Projektu?

Udział w projekcie może wziąć  osoba zamieszkała lub ucząca się w województwie dolnośląskim, która spełnia łącznie następujące poniższe kryteria :

 1. Jest osobą w wieku 18-29 lat
 2. Jest osobą bierną zawodowo lub osoba bezrobotną (niezarejestrowana w Urzędzie Pracy)

Osoba BIERNA ZAWODOWO jest to osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna . Do tej grupy zaliczamy  : 

 • Osoby uczące się np. studenci studiów stacjonarnych/dziennych/zaocznych/wieczorowych  
 • osoby będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)

Osoba BEZROBOTNA: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy

Ważne: Osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy – nie jest kwalifikowalna w tym PROJEKCIE!

 1. Jest osobą, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy, tzn.:
 • była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. - czyli osoba zwolniona z przyczyn leżących po stronie  Pracodawcy lub taka, której wygasła umowa  o prace/zlecenie lub rozwiązano umowę o pracę  za porozumieniem stron- i od dnia utraty zatrudnienia do dnia rozpoczecia udziału w projekcie  pozostawała poza rynkiem pracy

lub

 • prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020r., pod warunkiem ze minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu i od dnia zamknięcia w CEIDG  działalności do dnia rozpoczecia udziału w projekcie  pozostawała poza rynkiem pracy

W "Formularzu Rekrutacyjnym" osoba składa  oświadczenia, że spełnia powyższe warunki.


Potwierdzeniem w/w statusu  jest komplet zaświadczeń  przedstawiony  przed  dniem rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia tj. szkoleniu :

 • aktualne zaświadczeniaE z  ZUS o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniami społecznymi -  potwierdzajacy status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo (wzór:  zał. nr 8/ nr 9  do Regulaminu rekrutacji).

Zaświadczenie  uznaje się ważne przez okres  30 dni kalendarzowych  od dnia jego wydania. Oznacza to, że  UP nie może przystąpić do pierwszej formy wsparcia tj. szkolenia jesli nie ma aktualnego zaświadczenia.

Uczestnik projektu może sam wygenerowac dane z konta ubezpieczonego korzystajac z Platformy Usług Elektronicznych ZUS . Wydruk taki powinien obejmowac  przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku  z zatrudnieniem lub wykonywanej innej pracy zarobkowej przez uczestnika. 

Brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku  z zatrudnieniem lub wykonywanej innej pracy zarobkowej przez uczestnika powinien dotyćzyc okresu  od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia  wydania zaświadczenia/pobrania danych.

​oraz

 • kserokopia ostatniego świadectwa pracy lub  kserokopia ostatniej umowy zlecenia  lub wypisu z CEIDG .

oraz

 • oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: Oświadczam , że utraciłem/am zatrudnienie po 1 marca 2020r.  i od dnia utraty zatrudnienia do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie  pozostawałem/am poza rynkiem pracy -oswiadczenei zawiera pouczenie o odpowiedzilności za podanie nieprawdy

oraz 

 • oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:  W związku z przystąpieniem do projektu pn. DOBRY BIZNES oświadczam, że nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuję się, że do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn. DOBRY BIZNES nie będę uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oświadczenia Uczestnika Projektu aktywizacji zawodowej)

doadtkowo:

 • w przypadku osób uczących  się na terenie województwa dolnośląskiego , które jednocześnie zamieszkują inne województwo, nalezy przedłożyć  zaswiadczenie z właściwej placówki z terenu woj. dolnośląskiego potwierdzające fakt uczenia sie na terenie województwa dolnośląskiego.

Jakie są etapy i formy wsparcia?

 

Rekrutacja                      

nabor dokumentów rekrutacyjnych (14 dni roboczych od dnia ogłoszenia naboru)►ocena formalna  i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych ► rozmowa z Doradcą Zawodowym  (w ramach procesu odbęda sie indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym mające  na celu określenie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej),

po tym etapie  i zakwalifikowaniu zostaje  się Uczestnikiem Projektu !

Wsparcie szkoleniowe                       

każdy Uczestnik weźmie udział w 7 - dniowym szkoleniu umożliwiającym pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (56 godzin; forma zdalna lub stacjonarna). Uczestnik otrzyma w trakcie szkoleń  materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń, noclegi w pokojach max dwuoosbowych (jesli dotyczy), zwrot kosztow dojazdu (jeśli dotyczy).

 

Wsparcie eksperta dotacyjnego

każdy Uczestnik otrzyma 4 godzinne wsparcie eksperta dotacyjnego przy przygotowaniu swojego biznesplanu w zakresie formanego wypełnienia

 

Wsparcie finansowe                       

otrzymują Uczestnicy, którzy ukończyli szkolenia, złożyli biznesplan   w danej rundzie naboru  i  otrzymali pozytywną ocenę oraz zostali wskazani na liście rankingowej do otrzymania wsparcia finansowego

NA TYM ETAPIE  OFERUJEMY  W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE  ORAZ WSPARCIE NA UTRZYMANIE  DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIĘCY

kwota ogółem bezzwrotnego wsparcia finansowego : 38415,40 zł, w tym: 

 

Finansowe wsparcie na utworzenie działalności  - jednorazowa wypłata

Wsparcie finansowe wypłacane w wysokości  23 050,00 zł po zarejestrowaniu działalności w CEIDG .Warunek :działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa dolnośląskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

Finansowe wsparcie pomostowe - wypłata  co miesięczna przez okres do 6 miesięcy
Wypłacane comiesięcznie przez okres 6 miesięcy od  dnia rozpoczęcia działalności  w kwocie do 2 560,90 zł netto m-c (ogółem wsparcie w kwocie do 15 365,40  zł. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.


Projekt „DOBRY BIZNES” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia .

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}