Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Regulamin przyznawania środków finansowych

01.09.2022 r. _AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKA NR 15 do "Regulaminu przyznawania środków frinansowych na założenie  dziłalalosci  oraz wsparcia pomostwoego_21012022"

Szanowni Państwo, w dniu 25.08.2022 r. został zaktualizowany załącznik nr 15 i aktualnie obowiązująca wersja   jest pod nazwą : 

Zał. 15_Formularz rozliczania otrzymanych transz wsparcia pomostowego_DB_akt.25.08.22

 


 

Regulamin przyznawania środków frinansowych na założenie  działalnosci  oraz wsparcia pomostwoego_21012022

Zał. 1 Biznesplan_wzór

Zał.1a do Biznesplanu_potwierdzenie-wykonania-uslugi-szkoleniowej

Zał. 1d do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług

Zal. 1d do Biznesplanu _Szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug-przewidzianych-do-zakupienia

Zał. 1f do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków

 

Zał. 2 Karta oceny formalnej Biznesplanu

Zał. 3 Standard oceny Biznesplanów

Zał. 4 Karta oceny merytorycznej  Biznesplanu

 

Zał. 5  Wzór umowy  o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 6 Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

 

Zał. 7 Oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 8 Oświadczenie o nie otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 9 Formularz info. przedstaw. przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Zał. 10 Zestawienia planowanych wydatków z wyszcz. wyd przez na ub spol 

Zał. 11 Oświadczenie UP o niekorzystaniu z dwóch źródeł na te same wydatki 

 

Zał. 12 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsp. pomostowego 

Zał. 13 Karta oceny merytorycznej wnoisku o przyznanie wsp. pomostowego

Zał. 14 Wzór umowy o udzielnie finansowego wsparcie  pomostowego

Zał. 15  Formularz rozliczenia otrzymanych transz wsparcia pomostowego,  - WERSJA ARCHIWALNA

Zał. 15_Formularz rozliczania otrzymanych transz wsparcia pomostowego_DB_akt.25.08.22 - WERSJA AKTUALNA 

Zał. 16  Oświadczenie uczestnika Projektu o braku  podwójnego finansowania ze srodkow EFS

Zał. 17  Oświadczenie o wyborze jednej ze wskaznych form zabezpieczenia

 

Zał. 18  Oświadczenie poręczyciela o dochodach i o statusie 

Zał. 19  Oświadczenie współmałżonka poręczycielao wyrazeniu zgody na poręczenie

Zał. 20  Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej

 

ZaŁ. 21   Oświadczenie współmałżonka UP o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy o udzielenie wsprracia        finasnowego/pomostowego

ZaŁ. 22  Oświadczenie UP o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Zał. 23  Zaświadczenie pracodawcy dla poręczyciela

zał.  24   Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslowa

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}