Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

OPIS PROJEKTU:

Tytuł projektu: DOBRY BIZNES

PROJEKET WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDZETU PAŃSTWA

Źródło finansowania: PO WER Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: 1. Rynek parcy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr umowy:  POWR.01.02.01-02-0002/20-00  z dnia 13.09.2021r.

Instytucja Pośrednicząca: Dolnośląski Wojewódzki  Urząd Pracy Województwa Dolnośląskiego

Nabór w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20

Celem głównym projektu jest utworzenie i utrzymanie w okresie realizacji projektu nowych miejsc pracy przez minimum 155 osób w wieku 18-29 lat uczących się lub zamieszkujących województwo dolnośląskie.

Grupy objęte wsparciem: Grupa docelowa to osoby do 30 roku życia zamieszkujące lub uczące się w województwie dolnośląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r., zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą i mające do tego predyspozycje oraz posiadające status na rynku pracy jako osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy lub jako osoby bierne zawodowo.

 

W ramach projektu przewidziano udział 158  Uczestników z podziałem na następujące grupy w zależności od statusu na rynku pracy:

  1. 80 Uczestników to  osoby  bierne zawodowo
  2. 78 Uczestników to  osoby bezrobotne niezarejestrowana w Urzędzie Pracy

w tym 19 Uczestników to osoby zamieszkujące  miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze


 

 

Informacja dotycząca kryteriów  premiujacego punktacji w procesie rekrutacji - wyboru Uczestnikow : zapisy z Regulaminu rekrutacji ... paragarf 4 pkt. 1

 

 

Okres realizacji: 01.09.2021r. do 30.06.2023r.

Zadania projektowe DARR S.A.:

Zakres: ocena predyspozycji przedsiębiorczych, wsparcie szkoleniowe z zakresu tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie finansowe w postaci jednorazowych środków na utworzenie działalności oraz środków na utrzymanie firmy przez okres do 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zadanie 1: Ocena predyspozycji przedsiębiorczych.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie spotkań z doradcami zawodowymi dla 166 kandydatów na Uczestników  projektu, tym samym w roku 2022 zakończenie naboru kandydatów do projektu .

Zadanie 2: Wsparcie szkoleniowe dot. utworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 W ofercie projektowej znajdują się 56 godzinne szkolenia podnoszące kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe dla 158 Uczestników/ 9 grup szkoleniowych. W ramach  realizacji  zadania zaplanowano zakończenie w 2022r. wsparcia dla Uczestników projektu w formie szkoleń.

Zadanie 3. Przygotowanie i ocena biznesplanów oraz wniosków o przyznanie środków na wsparcie pomostowe.

W ramach zadania zaplanowano wsparcie Uczestników w przygotowaniu biznesplanów i  nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Planujemy pozyskanie 155 wniosków. Planujemy przeprowadzenie przez ekspertów niezależnych  310 ocen wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie  działalności oraz 310 ocen wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego.

Zadanie 4. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie i utrzymanie działalności gospodarczej.

Środki finansowe  na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma ogółem min.155 Uczestników projektu, w tym w roku 2022 planujemy zakończenie zadania.

Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł. Uczestnicy będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe w wysokości nie większej niż 2560,90 zł netto miesięcznie przez okres do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu. Udzielenie wsparcia finansowego łączy się ze zobowiązaniem do prowadzenia i utrzymania działalności gospodarczej przez min 12 miesięcy pod rygorem zwrotu środków.

Zadanie 5. Monitoring utrzymania trwałości działalności gospodarczej.

Personel DARR S. A. będzie monitorował prawidłowość realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia. W okresie trwałości wsparcia minimum dwukrotnie zostanie przeprowadzona kontrola każdej dofinansowanej działalności w miejscu jej prowadzenia. Planujemy w roku 2022 przeprowadzenie co najmniej 155 wizyt zrealizowanych przez specjalistów ds. monitoringu.

Budżet całkowity: 7 119 038,30 zł, w tym:

dofinasowanie Europejskiego Funduszu Społecznego          7 060 805,73

wkład     własny                                                                             58 232,57          


 

 

 

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. pozyskała środki  na wdrażanie projektu mającego na celu wsparcie osób młodych  w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 155 firm prowadzonych przez młode osoby.

Start lub rozwój biznesu często wymaga pozyskania niezbędnego finansowania. Niektórzy przedsiębiorcy na początek potrzebują niewielkiego kapitału, w przypadku innych próg wejścia postawiony jest o wiele wyżej. Projekt DOBRY BIZNES  pomaga pozyskać pieniądze na początek  własnej działalności młodych osób ...

SKORZYSTAJ  - OFERUJEMY  W RAMACH PROJEKTU 38 TYSIĘCY ZŁOTYCH  DOTACJI  - WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE  ORAZ WSPARCIE NA UTRZYMANIE  DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIĘCY

 

Jeśli w ostatnim  czasie (po 1 marca 2020 roku) w wyniku zmian  na rynku pracy jako młody pracownik   /zleceniobiorca straciłeś/aś zatrudnienie  ponieważ zostałeś/łaś zwolniony/a  z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy lub wygasła  Ci umowa zlecenie/umowa o pracę  terminowa lub rozwiązałeś umowę za porozumieniem stron

To możesz być Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu i rozpocząć działalność gospodarczą przy naszym wsparciu

 


 

Do kogo jest skierowany PROJEKT - jakie warunki trzeba spelnić aby  zostać Uczestnikiem Projektu?

Do Projektu zostanie ogółem przyjętych 158 Uczestników, w tym  wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności oraz wsparcia pomostowe  otrzyma  aż  98 % Uczestników  czyli  155 osób.

Udział w projekcie może wziąć  osoba zamieszkała lub ucząca się w województwie dolnośląskim, która spełnia łącznie następujące poniższe 3 kryteria :

  1. Jest osobą w wieku 18-29 lat, czyli nie ukończyła 30 roku życia,
  2. Jest osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną (niezarejestrowana w Urzędzie Pracy)

Osoba BIERNA ZAWODOWO jest to osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna. Do tej grupy zaliczamy : 

  • osoby uczące się np. studenci studiów stacjonarnych/dziennych/zaocznych/wieczorowych  
  • osoby będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)

Osoba BEZROBOTNA: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy

Ważne: Osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy – nie jest kwalifikowalna w tym PROJEKCIE!

​3. Jest osobą, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r.  tzn.:

  • była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. np. jest to osoba zwolniona z przyczyn leżących po stronie  Pracodawcy lub taka, której wygasła umowa lub rozwiązano umowę  za porozumieniem stron  czy tez  zakonczył jej sie okres realziacji zlecenia  oraz do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy

lub

  • prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020r., pod warunkiem ze minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu;

W Formularzu Rekrutacyjnym osoba składa  oświadczenia, ze spełnia powyższe warunki , natomiast potwierdzenie w/w statusu  jest  na podstawie przedstawionego przed pierwszym dniem szkolenia aktualnego zaświadczenia  z  ZUS oraz kserokopii ostatniego świadectwa pracy lub  kserokopii ostatniej umowy zlecenia  lub wypisu z CEIDG .


Jakie są etapy i formy wsparcia?

REKRUTACJA  DO PROJEKTU  

Etap polega na złożeniu  dokumentów rekrutacyjnych . Jednym z etapow procesu rekrutacji będzie indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym mające  na celu określenie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej

po tym etapie zostajesz już Uczestnikiem Projektu !  i otrzymujesz : 

Wsparcie szkoleniowe                   

jest to 7 dniowe szkolenie, które pomaga w uzyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (56 godzin ) . Oprócz wiedzy doadtkowo otrzymasz materiały szkoleniowe, wyżywienie, noclegi i zwrot kosztu dojazdu (jesli dotyczy)   

Wsparcie eksperta dotacyjnego w przygotowaniu  biznesplanu  

po szkoleniu otrzymujesz 4- godzinne wsparcie w trakcie  przygotowania swojego Biznesplanu 

Wsparcie finansowe                       

otrzymują Uczestnicy, którzy ukończyli szkolenia, złożyli biznesplan  w danej rundzie naboru  i otrzymali pozytywną ocenę oraz zostali wskazani na liście rankingowej do otrzymania wsparcia finansowego

NA TYM ETAPIE  OFERUJEMY  W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE  ORAZ WSPARCIE NA UTRZYMANIE  DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIĘCY

Kwota ogółem bezzwrotnego wsparcia finansowego  to  38 415,40 zł, w tym :

finansowe wsparcie na rozpoczęcie  działalności – jednorazowa wypłata 
 

Wsparcie finansowe wypłacane w wysokości  23 050,00 zł po zarejestrowaniu działalności w CEIDG Warunek :działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa dolnośląskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

finansowe wsparcie pomostowe na utrzymanie działalności  - miesięczne wypłaty pzrez okres 6 miesięcy

Wypłacane co miesięcznie przez okres 6 miesięcy od  dnia rozpoczęcia działalności  w kwocie do 2560,90 zł netto m-c - ogółem wsparcie w kwocie do 15 365,40zł.  

Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

 

Projekt „DOBRY BIZNES” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia .

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}