Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

01.09.2022 UWAGA_zmiana Regulaminu - załącznika nr 15.

dotyczy wsparcia pomostowego - aktualizacji  zał. nr 15_"Formularz rozliczania otrzymanych transz wsparcia pomostowego_DB_akt.25.08.22"

Szanowni Panstwo  został zmieniony- zaktualizowany  Zał.nr 15 do Regulaminu - dotyczący rozliczenia wsparcia pomostowego. Prosimy o stoswanie nowegow wzoru w aktualnych rozliczeniach.

Zał. 15_Formularz rozliczania otrzymanych transz wsparcia pomostowego_DB_akt.25.08.22


ZASADY PRZYZNAWANIA ZGODNIE Z REGULAMINEM

 

Regulamin przyznawania środków frinansowych na założenie  działalnosci  oraz wsparcia pomostwoego_21012022

 

 

 

Zał. 6 Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

 

Zał. 7 Oświadczenie o wysokosci otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 8 Oświadczenie o nie otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 9 Formularz info. przedstaw. przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Zał. 10 Zestawienia planowanych wydatków z wyszcz. wyd przez na ub spol 

Zał. 11 Oświadczenie UP o niekorzystaniu z dwóch źródeł na te same wydatki 

 

Zał. 12 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsp. pomostowego 

Zał. 13 Karta oceny merytorycznej wnoisku o przyznanie wsp. pomostowego

 

 

Zał. 14 Wzór umowy o udzielnie finansowego wsparcie  pomostowego

Zał. 15  Formularz rozliczenia otrzymanych transz wsparcia pomostowego, -WERSJA ARCHIWALNA

Zał. 15_Formularz rozliczania otrzymanych transz wsparcia pomostowego_DB_akt.25.08.22 - WERSJA AKTUALNA OBOW.OD 01.09.2022

Zał. 16  Oświadczenie uczestnika Projektu o braku  podwójnego finansowania ze srodkow EFS

Zał. 17  Oświadczenie o wyborze jednej ze wskaznych form zabezpieczenia

 

Zał. 18  Oświadczenie poręczyciela o dochodach i o statusie 

Zał. 19  Oświadczenie współmałżonka poręczycielao wyrazeniu zgody na poręczenie

Zał. 20  Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej

ZaŁ. 21   Oświadczenie współmałżonka UP o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy o udzielenie wsprracia        finasnowego/pomostowego

ZaŁ. 22  Oświadczenie UP o zniesieniu lub nieistnieniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Zał. 23  Zaświadczenie pracodawcy dla poręczyciela

zał.  24   Weksel in blanco wraz z deklaracja wekslowa

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}