Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Ważna infromacja dotycząca weryfikacji kwalifikowalności Uczestnikow projektu:

zgodnie z Regualminem Rekrutacji, w Formularzu  zgłoszeniowym OŚWIADCZACIE Państwo swój status  na rynku pracy oraz spełnienie warunków udziału w projekcie, natomiast dokumenty potwierdzające  spelnienie warunków udzialu w projekcie będziemy weryfikować najpóźniej  na dzień rozpoczęcia udziału w pierwszej formy wsparcia (przed rozpoczęciem lub w  1 dniu szkolenia) .....

więcej zakładka : Pytania i Odpowiedzi

 


 

17.11.2022 UWAGA: Zakończenie VI naboru formularzy rekrutacyjnych.

Termin zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych : 18.11.2022 r. 

Szanowni Państwo informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  ogłaszamy w dniu dzisiejszym zakończenie VI naboru formularzy rekrutacyjnych.

W ramach naboru od dnia 16.11.2022 wpłynęło łącznie do dnia 17.11.2022 sześć formularzy rekrutacyjnych, tym samym wskazana liczba  dwukrotnie  przekroczyła planowany nabór ogłoszony w dniu ( 3 formularze). 

zapis z Regulaminu  brzmi...W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu – DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.03.11.2022 r._REKRUTACJA  - UZUPEŁNIAJĄCY  VI  NABOR  formularzy zgłoszeniowych do projektu  "DOBRY BIZNES"

W zwiazku  z możliwością wyłonienia dodatkowej liczby Uczestników Projektu   - DARR S.A. ogłosza dodatkowy nabór dokumentów jako

V I EDYCJE NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  skierowana dla 3 kandydatów 

od 16.11.2022  do 06.12.2022

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu czyli otrzymaniu 6 formularzy – DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

KTO MOZE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU I OTRZYMAC WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ?

Jesli jestes osoba do 30 roku życia  zamieszkałą lub ucząca sie na terenie  województwa dolnośląskiego  to zostały jeszcze  wolne miejsca  dla :

 • osob bezrobotnych niezarejestrowanych w  Powiatowym Urzędzie Pracy  spełnających warunek  utraty  zatrudnienia po 1 marca 2020r. oraz od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia przystąpienia do projektu pozostający poza rynkiem pracy

​oraz

 •  osób biernych zawodowo spełnających warunek  utraty  zatrudnienia po 1 marca 2020r. oraz od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia przystąpienia do projektu pozostający poza rynkiem pracy

szczegóły w dokumnecie "Regulaminie  rekrutacji...."

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , w terminie nabru mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej  edycji  rekrutacji do ww. projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne (wzory dostepne w zakładka  "Rekrutacja")

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja

2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 8.00 do 16.00;  w soboty (dyżur w każda pierwszą sobotę miesiąca ) od 8.00-12.00 . W godzinach popołudniowych we wtorki  16.00-18.00.

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskaznanego w Regulaminie  paragraf 7 punkt 7.

5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

6. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

 

 

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS,  kopii ostatniego  swiadectwa pracy/ umowy zlecenia oraz oswiadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

 02.08.2022 r._REKRUTACJA  - ostatni  V  NABOR  formulazry zgłoszeniowych do projektu  "DOBRY BIZNES"

W uzwiązku z wpłynięciaem niewystarczającej liczby zgłoszeń  do dnia 11.072022 r. i braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu tj. 158 osób , DARR S.A. ogłosza dodatkowy nabór dokumentów jako

V EDYCJE NABORU. FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

zostało tylko 11  miejsc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ramach aktulanego naboru planujemy wylonić do 15 kandydatów na Uczestników, w tym 4 osoby rezerwowe 

KTO MOZE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU I OTRZYMAC WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ?

Jesli jestes osoba do 30 roku życia  zamieszkałą lub ucząca sie na terenie  województwa dolnośląskiego  to zostały jeszcze  wolne miejsca  dla :

 • osob bezrobotnych niezarejestrowanych w  Powiatowym Urzędzie Pracy  spełnających warunek  utraty  zatrudnienia po 1 marca 2020r. oraz od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia przystąpienia do projektu pozostający poza rynkiem pracy

​oraz

 •  osób biernych zawodowo spełnających warunek  utraty  zatrudnienia po 1 marca 2020r. oraz od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia przystąpienia do projektu pozostający poza rynkiem pracy

szczegóły w Regulaminie  rekrutacji.......

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , w terminie

18.08.2022r.  –  08.09.2022r.  

mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej  edycji  rekrutacji do ww. projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne (wzory dostepne w zakładka  "Rekrutacja")

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja

2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 8.00 do 16.00;  w soboty (dyżur w każda pierwszą sobotę miesiąca ) od 8.00-12.00 . W godzinach popołudniowych we wtorki  16.00-18.00.

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskaznanego w Regulaminie  paragraf 7 punkt 7.

5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

6. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS,  kopii oststniego  swiadectwa pracy/ umowy zlecenia oraz oswiadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 5 edycja naboru

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  02.08.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie 18.08.2022 r. – 08.09.2022 r. (14 dni roboczych)
 3. Ocena formalna  Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 12.09.2022r.
 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 14.09.2022 r.
 5. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, 
 6. Wyłonienie uczestników projektu zgodnie z paragfem 4  Regulaminu rekrutacji .... - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 19.09.2022 r.
 7. Planowane rozpoczęcie/zakończenia wsparcia szkoleniowego  09/2022   -  1 grupa  w zależności od liczby uczestników; forma zdalna lub stacjonarna 
 8. złozenietermin naboru  biznesplanów  wstepnie planowany  od 28.09 do 03.10.2022  (oststni termin składania biznesplanów dla uczestnikow projektu , którzy ukonczyli szkolenia )

01.06.2022 r._REKRUTACJA  - IV NABOR  formulazry zgłoszeniowych do projektu  "DOBRY BIZNES"

W uzwiązku z wpłynięciaem niewystarczającej liczby zgłoszeń  do dnia 20 MAJA 2022 r. i braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu tj. 158 osób , DARR S.A. ogłosza dodatkowy nabór dokumentów jako

IV EDYCJE NABORU. FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

 

ramach aktulanego planujemy przyjąć 

 55 formularzy zgłoszeniowych.

KTO MOZE PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU I OTRZYMAC WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ?

 

Jesli jestes osoba do 30 roku życia  zamieszkałą lub ucząca sie na terenie  województwa dolnośląskiego  to zostały jeszcze  wolne miejsca  dla :

 • 45 osob bezrobotnych niezarejestrowanych w  Powiatowym Urzędzie Pracy  spełnających warunek  utraty  zatrudnienia po 1 marca 2020r. oraz od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia przystąpienia do projektu pozostający poza rynkiem pracy

​oraz

 • 10 osób biernych zawodowo spełnających warunek  utraty  zatrudnienia po 1 marca 2020r. oraz od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia przystąpienia do projektu pozostający poza rynkiem pracy

szczegóły w Regulaminie  rekrutacji.......

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , w terminie

13.06.2022r.  –  11.07. 2022r.  

mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej  edycji  rekrutacji do ww. projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne (wzory dostepne w zakładka  "Rekrutacja")

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja

2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 8.00 do 16.00;  w soboty (dyżur w każda pierwszą sobotę miesiąca ) od 8.00-12.00 . W godzinach popołudniowych we wtorki  16.00-18.00.

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskaznanego w Regulaminie  paragraf 7 punkt 7.

5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

6. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS,  kopii oststniego  swiadectwa pracy/ umowy zlecenia oraz oswiadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 4 edycja naboru

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  01.06.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie 13.06.2022 r. – 11.07.2022 r. (14 dni roboczych)
 3. Ocena formalna  Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 15.07.2022r.
 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 18.07.2022 r.
 5. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, 
 6. Wyłonienie uczestników projektu zgodnie z paragfem 4  Regulaminu rekrutacji .... - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 22.07.2022 r.
 7. Planowane rozpoczęcie wsparcia szkoleniowego  07/08 2022   -  liczba grup  w zależności od liczby uczestników; forma zdalna lub stacjonarna 

 


07.04.2022 r._REKRUTACJA  - III NABOR  formulazry zgłoszeniowych do projektu  "DOBRY BIZNES"

W uzwiązku z wpłynięciaem niewystarczającej liczby zgłoszeń  do dnia 5  kwietnia2022 r. i braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu tj. 158 osób , DARR S.A. ogłosza dodatkowy nabór dokumentów jako III EDYCJE NABORU.

REKRUTACJA – OTWARCIE kolejnej  EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  (III EDYCJA) - w ramach aktulanego planujemy przyjąć  75 formularzy zgłoszeniowych.

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , w terminie

20.04.2022r.  –  20.05. 2022r.  

mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej  edycji  rekrutacji do ww. projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne (wzory dostepne w zakładka  "Rekrutacja")

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja

2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 8.00 do 16.00;  w soboty (dyżur w każda pierwszą sobotę miesiąca ) od 8.00-12.00 . W godzinach popołudniowych we wtorki  16.00-18.00.

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskaznanego w Regulaminie  paragraf 7 punkt 7.

5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

6. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS,  kopii oststniego  swiadectwa pracy/ umowy zlecenia oraz oswiadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 3 edycja naboru

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  07.04.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie 20.04.2022 r. – 20.05.2022 r. (14 dni roboczych)
 3. Ocena formalna  Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 23.05.2022r.
 4. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 27.05..2022 r.
 5. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, 
 6. Wyłonienie uczestników projektu zgodnie z paragfem 4  Regulaminu rekrutacji .... - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 03.06.2022 r.
 7. Planowane rozpoczęcie wsparcia szkoleniowego  od  dnia 10.06.2022   -  liczba grup w zależności od liczby uczestników; forma zdalna lub stacjonarna 

 

05.03.2022 r._REKRUTACJA – OTWARCIE II EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH 

W związku z wpłynięciem do dnia 04.03.2022 r. (1 edycji naboru) niewystarczającej liczby zgłoszeń i braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu tj. conajmniej 158 Uczestników, DARR S.A. ogłasza dodatkowy II nabór  dokumentów zgłoszeniowych .

Planowana liczba naboru: 100 FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH.

REKRUTACJA – OTWARCIE 2 EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH - W RAMACH EDYCJI PLANUJEMY PRZYJĘCIE 100 FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , w terminie

16.03.2022r.  –  05.04.2022r.  

mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej 2 edycji  rekrutacji do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja_DOKUMNETY REKRUTACYJNE

2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 8.00 do 16.00;  w soboty (dyżur w każda pierwszą sobotę miesiąca ) od 8.00-12.00 . W godzinach popołudniowych we wtorki  16.00-18.00.

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskaznanego w Regulaminie  paragraf 7 punkt 7.

5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

6. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych w ramach wszystkich naborów projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 2 edycja naboru

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  05.03.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

1603.2022 r. – 05.04.2022 r. (14 dni roboczych)

 1. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 07.04.2022 r.
 2. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 09.04.2022 r.
 3. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 11.04.2022r.

Wyłonienie uczestników projektu - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 14.04.2022 r.

Informacja dotycząca kryteriów  premiujacego punktacji w procesie rekrutacji - wyboru Uczestnikow : zapisy z Regulaminu rekrutacji ... paragarf 4 pkt. 1

Planowane rozpoczęcie wsparcia szkoleniowego  od  dnia 19.04.2022- 25.04 .2022 r.  -  liczba grup w zależności od liczby uczestników; forma zdalna lub stacjonarna 


 

05.03.2022_aktualizacja  HARMONOGRAMU REKRUTACJI _ 1 EDYCJA NABORU

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIAZKU Z ZAKOŃCZENIEM 1 EDYCJI NABORU  PRZEDSTAWIAMY HARMONOGRAM PRAC KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  02.02.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

14.02.2022 r. – 04.03.2022 r.

 1. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych do dnia 07.03.2022 r.
 2. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych do dnia 10.03.2022 r.
 3. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu do dnia 15.03.2022r. 

Wyłonienie Uczestników Projektu zgodnie z paragfem 4  Regulaminu rekrutacji .... - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 16.03.2022 r.

6. Podpisywanie umów z Uczestnikami, weryfikacja  zaswiadczeń i oswiadczeń - w okresie do dnia 20.marca 2022 r.

Planowane rozpoczęcie wsparcia szkoleniowego  od  dnia 21.03.2022 (przesuniecie z  16 marca) do  28.03 .2022 r.  -  planowana liczba grup  - 3 ; forma zdalna lub stacjonarna (w trakcie ustaleń)

7. Spotkanie  z doradca dotacyjnym  oraz ogłoszenie o naborze biznesplanow  -  od 29.03.2022 r 

8. Składanie Biznesplanów od 08.04.2022  ( nabory biznesplanów ogłaszane  sukcesywnie )


 

02.02.2022 r. REKRUTACJA – OTWARCIE 1 EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH - W RAMACH EDYCJI PLANUJEMY PRZYJĘCIE 158 FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH

Informujemy, iż osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ” , w terminie

14.02.2022r.  –  04.03.2022r.  

mogą składać Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej 1 edycji  rekrutacji do ww. projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’Dobry Biznes" nr projektu POWR.01.02.01-02-0002/20"

Dokumenty rekrutacyjne

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne:

w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno - Zdrój

na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    zakładka  Rekrutacja_DOKUMNETY REKRUTACYJNE

2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

 

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  - piątek od 8.00 do 16.00;  w soboty (dyżur w każda pierwszą sobotę miesiąca ) od 8.00-12.00 . W godzinach popołudniowych we wtorki  16.00-18.00.

 

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskaznanego w Regulaminie  paragraf 7 punkt 7.

 

5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

6. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

 

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 1 edycja naboru

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  02.02.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

14.02.2022 r. – 04.03.2022 r. (14 dni roboczych)

 1. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 07.03.2022 r.
 2. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 09.03.2022 r.
 3. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 11.03.2022r.

Wyłonienie uczestników projektu - LISTY RANKINGOWE -  do dnia 14.03.2022 r.

Informacja dotycząca kryteriów  premiujacego punktacji w procesie rekrutacji - wyboru Uczestnikow : zapisy z Regulaminu rekrutacji ... paragarf 4 pkt. 1

Planowane rozpoczęcie wsparcia szkoleniowego  od  dnia 16.03.2022  - 22.03 .2022 r.  -  liczba grup w zależności od liczby uczestników; forma zdalna lub stacjonarna 


 


21.01.2022 r.

Etapy rekrutacji do projektu

Rekrutacja w ramach Projektu będzie prowadzona w 3 etapach:

•   ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,

•   ETAP 2: ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych,

•   ETAP 3: rozmowa z Doradcą Zawodowym.

ETAP 1 _Nabór dokumentów rekrutacyjnych

 1. Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu, na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru dokumentów osób ubiegających się o udział w projekcie.
 2. Nabór uczestników do projektu będzie trwał minimum 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu  Rekrutacji.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Dokumenty rekrutacyjne można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Dopuszcza się przyjęcie dokumentów od kandydata/tki, który/a pojawił/a się w Biurze Projektu w godzinach jego urzędowania, jednak z przyczyn od niego niezależnych efektywne złożenie dokumentów nastąpiło już po czasie urzędowania Biura Projektu.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg  wzoru:

Imię i Nazwisko

Kandydata/tki

Adres
telefon

 

Zgłoszenie do projektu

DOBRY BIZNES”  – NIE OTWIERAĆ

 

DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

UL. SZCZAWIEŃSKA 2; 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

 


 

WAZNE:

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony). Kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ...” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}