Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

NA dzień SKŁADANIA FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO   KANDYDAT POWININIEN SPEŁNIAĆ KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE - BYĆ :

 • OSOBĄ BEZROBOTNĄ  NIEZAREJESTROWANA W PUP , ktora utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 roku i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie byla poza rynkiem pracy

LUB

 • OSOBĄ BIERNĄ ZAWODOWO  - ktora utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 roku i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie byla poza rynkiem pracy.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE  (wzory) , KTÓRE NALEZY ZŁOZYĆ:

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny_DARR_DB_21012022

oswiadczenia , które nalezy załączyć do Formularza Zgłoszeniowego::

Zał. 11 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu._DARR_DB

Klauzula-informacyjna-dla-KANDYDATA._DARR_DB

Dokumnety nalezy złożyć zgodnei z zapisami Regulaminu rekrutacji i infromacjami zawrtymi w ogłoszeniu o naborze.

 

PRZECZYTAJ JESZCZE RAZ !!!

Ważna infromacja dotycząca weryfikacji kwalifikowalności Uczestnikow projektu po ZŁOZENIU FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

zgodnie z Regualminem Rekrutacji, w Formularzu  zgłoszeniowym OŚWIADCZACIE Państwo swój status  na rynku pracy oraz spełnienie warunków udziału w projekcie, natomiast dokumenty potwierdzające  spelnienie warunków udzialu w projekcie będziemy weryfikować najpóźniej  na dzień rozpoczęcia udziału w pierwszej formy wsparcia (przed rozpoczęciem lub w  1 dniu szkolenia)

Kandydat/ka  jest zobowiązany/a przedłożyć stosowne zaświadczenia i dokumenty przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji uczestników Paragraf 5 punkt 5  dokumentami potwierdzaajcymi  spełnienie warunkow udziału w projekcie na dzień  rozpoczęcia udziału w nim w przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo (oprócz zbioru oświadczeń z Formularza rekrutacyjnego)  są:

 • kopia świadectwa z ostatniej pracy lub kopia umowy cywilno-prawnej / wyciąg z CEIDG lub KRS 
 • aktualne zaświadczenie z ZUS potwierdzajace status danej osoby jako berobotnej i biernej zawodowo w dniu jego wydania zawierajace informacje o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniem społecznymz tytułów, o ktorych mowa w art.6 ust.1 pkt.1-6,8,10-20,22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie  ubezpieczeń społecznych. (ważne jest 30 dni kalendarzowe od daty jego wydania)

WZORY - zaświadczenia potwierdzajace stattus: bezrobotny niezarejestrowany w PUP lub  bierny zawowodo z Zakładu Ubepieczeń Społecznych - wymagany na etapie po złożeniu formularza zgłoszeniowego: przed rozpozceciem szkolenia

Zał. 8 Wzor-wniosku-o-wydanie-zaswiadczenia-do-ZUS

Zał. 9 Wzor-zaswiadczenia-z-ZUS

Zaświadczenie  uznaje się ważne przez okres  30 dni kalendarzowych  od dnia jego wydania. Oznacza to, że  UP nie może przystąpić do pierwszej formy wsparcia tj. szkolenia jesli nie ma aktualnego zaświadczenia.

Uczestnik projektu może sam wygenerowac dane z konta ubezpieczonego korzystajac z Platformy Usług Elektronicznych ZUS . Wydruk taki powinien obejmowac  przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku  z zatrudnieniem lub wykonywanej innej pracy zarobkowej przez uczestnika. 

Brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku  z zatrudnieniem lub wykonywanej innej pracy zarobkowej przez uczestnika powinien dotyćzyc okresu  od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia  wydania zaświadczenia/pobrania danych.

 

 • oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: Oświadczam , że utraciłem/am zatrudnienie po 1 marca 2020r.  i od dnia utraty zatrudnienia do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie  pozostawałem/am poza rynkiem pracy -oswiadczeniE zawiera pouczenie o odpowiedzilności za podanie nieprawdy

 

 • oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:  W związku z przystąpieniem do projektu pn. DOBRY BIZNES oświadczam, że nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuję się, że do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn. DOBRY BIZNES nie będę uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oświadczenia Uczestnika Projektu aktywizacji zawodowej)

 • w przypadku osób uczących  się na terenie województwa dolnośląskiego , które jednocześnie zamieszkują inne województwo, nalezy przedłożyć  zaswiadczenie z właściwej placówki z terenu woj. dolnośląskiego potwierdzające fakt uczenia sie na terenie województwa dolnośląskiego.

NA MOMENT SKŁADANIA FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDAT POWININIEN SPEŁNIAĆ KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE - BYĆ OSOBĄ BEZROBOTNĄ  NIEZAREJESTROWANA W PUP LUB OSOBĄ BIERNĄ ZAWODOWO , ktora utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 roku i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie byla poza rynkiem pracy.


 

 

Udział w projekcie może wziąć  osoba zamieszkała lub ucząca się w województwie dolnośląskim, która spełnia łącznie następujące poniższe kryteria :

 1. Jest osobą w wieku 18-29 lat
 2. Jest osobą bierną zawodowo lub osoba bezrobotną (niezarejestrowana w Urzędzie Pracy)

Osoba BIERNA ZAWODOWO jest to osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna . Do tej grupy zaliczamy  : 

 • Osoby uczące się np. studenci studiów stacjonarnych/dziennych/zaocznych/wieczorowych  
 • osoby będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)

Osoba BEZROBOTNA: osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy

Ważne: Osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy – nie jest kwalifikowalna w tym PROJEKCIE!

 1. Jest osobą, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy, tzn.:
 • była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020r. - czyli osoba zwolniona z przyczyn leżących po stronie  Pracodawcy lub taka, której wygasła umowa  o prace/zlecenie lub rozwiązano umowę o pracę  za porozumieniem stron- i od dnia utraty zatrudnienia do dnia rozpoczecia udziału w projekcie  pozostawała poza rynkiem pracy

lub

 • prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020r., pod warunkiem ze minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu i od dnia zamknięcia w CEIDG  działalności do dnia rozpoczecia udziału w projekcie  pozostawała poza rynkiem pracy


 

 1. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez Beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu na podstawie informacji zawartych w wypełnionym przez Kandydata/tkę Formularzu rekrutacyjnym i złożonych oświadczeń/zaświadczeń i pozostałych wymaganych dokumentów, opisanych w § 5 ust 5  Regulaminu Rekrutacji.

 

 1. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie  na etapie naboru dokumnetow rekrutacyjnych :

zgodnie z Regualminem Rekrutacji, w Formularzu  zgłoszeniowym OŚWIADCZACIE Państwo swój status  na rynku pracy oraz spełnienie warunków udziału w projekcie, natomiast dokumenty potwierdzające  spelnienie warunków udzialu w projekcie będziemy weryfikować najpóźniej  na dzień rozpoczęcia udziału w pierwszej formy wsparcia (przed rozpoczęciem lub w  1 dniu szkolenia)

Kandydat/ka  jest zobowiązany/a przedłożyć stosowne zaświadczenia i dokumenty przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji uczestników Paragraf 5 punkt 5  dokumentami potwierdzaajcymi  spełnienie warunkow udziału w projekcie na dzień  rozpoczęcia udziału w nim w przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo (oprócz zbioru oświadczeń z Formularza rekrutacyjnego)  są:

 • kopia świadectwa z ostatniej pracy lub kopia umowy cywilno-prawnej / wyciąg z CEIDG lub KRS 
 • aktualne zaświadczenie z ZUS potwierdzajace status danej osoby jako berobotnej i biernej zawodowo w dniu jego wydania zawierajace informacje o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniem społecznymz tytułów, o ktorych mowa w art.6 ust.1 pkt.1-6,8,10-20,22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie  ubezpieczeń społecznych. (ważne jest 30 dni kalendarzowe od daty jego wydania)

Zaświadczenie  uznaje się ważne przez okres  30 dni kalendarzowych  od dnia jego wydania. Oznacza to, że  UP nie może przystąpić do pierwszej formy wsparcia tj. szkolenia jesli nie ma aktualnego zaświadczenia.

Uczestnik projektu może sam wygenerowac dane z konta ubezpieczonego korzystajac z Platformy Usług Elektronicznych ZUS . Wydruk taki powinien obejmowac  przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku  z zatrudnieniem lub wykonywanej innej pracy zarobkowej przez uczestnika. 

Brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku  z zatrudnieniem lub wykonywanej innej pracy zarobkowej przez uczestnika powinien dotyćzyc okresu  od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia  wydania zaświadczenia/pobrania danych.

 • oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: Oświadczam , że utraciłem/am zatrudnienie po 1 marca 2020r.  i od dnia utraty zatrudnienia do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie  pozostawałem/am poza rynkiem pracy -oswiadczenei zawiera pouczenie o odpowiedzilności za podanie nieprawdy

 

 • oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:  W związku z przystąpieniem do projektu pn. DOBRY BIZNES oświadczam, że nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuję się, że do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn. DOBRY BIZNES nie będę uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oświadczenia Uczestnika Projektu aktywizacji zawodowej)

 • w przypadku osób uczących  się na terenie województwa dolnośląskiego , które jednocześnie zamieszkują inne województwo, nalezy przedłożyć  zaswiadczenie z właściwej placówki z terenu woj. dolnośląskiego potwierdzające fakt uczenia sie na terenie województwa dolnośląskiego.

NA MOMENT SKŁADANIA FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDAT POWININIEN SPEŁNIAĆ KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE - BYĆ OSOBĄ BEZROBOTNĄ  NIEZAREJESTROWANA W PUP LUB OSOBĄ BIERNĄ ZAWODOWO , ktora utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 roku i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie byla poza rynkiem pracy.

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}