Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

KOMPLET WYPELNIONY zgodnie z  Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego:

Zał. 1 Biznesplan_wzór

Zał.1a do Biznesplanu_potwierdzenie-wykonania-uslugi-szkoleniowej

Zał. 1d do Biznesplanu_ Szczegółowe zestawienie zakupów towarów i usług

Zal. 1d do Biznesplanu _Szczegolowe-zestawienie-towarow-i-uslug-przewidzianych-do-zakupienia

Zał. 1f do Biznesplanu_Oświadczenia UP wnioskującego o przyznanie środków

WYPELNIONY:

ZAŁACZNIK NR 7 LUB NR 8 (WZORY - ZAKŁADKA  -  REGULAMIN NA WSPARCIE FINANSOWE...")

 ZAŁĄCZNIK NR 9  ((WZORY -ZAKŁADKA  -  REGULAMIN NA WSPARCIE FINANSOWE...")

_______________________________________________________________________________________________

ZAŁĄCZNIKI do BIZNESPLANU  zgodnie z Regulaminem 

 1. potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji - dokumnet od DARR S.A. po ukończeniu szkolenia 
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie "WZÓR - załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego/ lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis, "WZÓR - załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego"
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  "WZÓR - załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego",
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT),- WZÓR "ZAŁACZNIK  1 D DO BIZNESPLANU"
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji - KOPIE DOKUMNETÓW ZAŁĄCZONE PRZEZ UCZESTNIKA
 6. zbiór oświadczeń: WZÓR - "ZAŁACZNIK NR  1 F DO BIZNESPLANU"
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności,

_____________________________________________________________________________________________

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}