Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

ZAMÓWIENIA  na realiaacje zadań w  ramach projektu sa zamieszczane na stronie :

https://www.darr.pl/aktualnosci/

https://www.bip.darr.pl/

Bazie Konkurencyjności


07.07.2022

Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją projektu „Dobry Biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

W związku z zamówieniem nr ZP/CPR/5/2022  realizowanym w ramach projektu „Dobry Biznes”, zapraszamy do składania ofert na Ekspertów dotacyjnych.

Tryb postępowania: przeprowadzenie rozeznania rynku

W celu złożenia oferty, należy w terminie do 12.07.2022 r. (do godz. 15.30):

  • przesłać drogą mailową na adres dobrybiznes@darr.pl lub
  • dostarczyć do siedziby DARR S. A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój

zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę „Formularz ofertowy Wykonawcy” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert na Ekspertów dotacyjnych wraz z CV i kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

Dokumenty do pobrania:

1.Zaproszenie do składania ofert na Ekspertów dotacyjnych .

ZP_CPR_5_2022_ROZEZNAIE RYNKU_E.DOTACYJNY

2.Formularz ofertowy Wykonawcy

ED_Zał 1_do Zaproszenia_Formularz Wykonawcy

 

W przypadku wyboru przesłania oferty drogą mailową, „Formularz ofertowy Wykonawcy” należy dostarczyć w oryginale do siedziby DARR S.A. najpóźniej w dniu podpisania z Zamawiającym umowy zlecenia dot. Eksperta niezależnego.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

Mariola Stanisławczyk, tel. 607755900, e-mail dobrybiznes@darr.pl


01.07.2022

dot: wynikow  zamówienia nr ZP/CPR/4/2022 dot. eksperckiej oceny „Biznesplanów” 

W wyniku postepowania prowadzonegow trybie rozenanai rynku wpłynłęo 17 ofet wykonawców, dokonano wyboru 10 ekspertów niezlaznych  na podstawie ceny rynkowej i planowanej liczby ekspertów.


10.06.2022

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją projektu „Dobry Biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

W związku z zamówieniem nr ZP/CPR/4/2022 dot. eksperckiej oceny „Biznesplanów” realizowanym w ramach projektu „Dobry Biznes”, zapraszamy do składania ofert na Ekspertów niezależnych – członków Komisji Oceny Wniosków.

W celu złożenia oferty, należy w terminie do 20.06.2022 r. (do godz. 14.00):

  • przesłać drogą mailową na adres dobrybiznes@darr.pl lub
  • dostarczyć do siedziby DARR S. A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno - Zdrój

zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę „Formularz ofertowy Wykonawcy” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert na Ekspertów niezależnych – członków Komisji Oceny Wniosków wraz z CV i kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zaproszenie do składania ofert na Ekspertów niezależnych – członków Komisji Oceny Wniosków
  2. Formularz ofertowy Wykonawcy

W przypadku wyboru przesłania oferty drogą mailową, „Formularz ofertowy Wykonawcy” należy dostarczyć w oryginale do siedziby DARR S.A. najpóźniej w dniu podpisania z Zamawiającym umowy zlecenia dot. Eksperta niezależnego.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

Mariola Stanisławczyk, tel. 665 119 123, e-mail dobrybiznes@darr.pl

 

KOW_Zał 1_do Zaproszenia_Formularz Wykonawcy

KOW_Zaproszenie do składania ofert_DB

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}