Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Szkolenia i doradztwo dotacyjne

WSPARCIE EKSPERTA DOTACYJNEGO:

Z WSPARCIA MOGA SKORZYSTAC TYLKO UCZESTNICY PROJEKTU , KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIE

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU –  spotkania konsultacyjne można ustalić poprzez kontakt: email: dobrybiznes@darr.pl  pisząc w  temacie wiadomości :

‘nr identyfikacyjny”_”nazwisko”_konsultacje _nabor  nr”..”.

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika do 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia 

 


 

Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

Wsparcie obejmie 100 % Uczestników Projektu, czyli 158 osób 

Beneficjent zaplanował 56 h szkolenia podnoszącego kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe: w 9 grupach, średnio po 18 os. przez 7 dni po max 8 godz. lekcyjnych w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Szkolenia będą realizowane w miesiącach marzec 2022 r – lipiec 2022r. Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany terminu  w zależności od postępów rekrutacji.

Ramowy program szkoleń:

32 godz-wiedza specjalistyczna

  8 godz. - wykorzystanie ICT w biznesie

 16 godz. -  warsztaty innowacji

Szczegółowy zakres:

Moduł I (32 godz.) - szkolenia specjalistyczne, których zakres obejmuje: organizacja firmy, kontakt z instytucjami publicznymi; planowanie i ryzyko w biznesie; negocjacje, sprzedaż, reklama, marketing i ekomarketing, pozyskanie i obsługa klienta; prawo pracy, podatkowe, ZUS, BHP, KC, sanepid; edukacja ekologiczna; podstawy zarządzania, rachunkowości, finansów; przygotowanie planu biznesu; poszukiwanie innych źródeł finansowania DZG Uzasadnienie:uzupełnienie luk kompetencyjnych uczestników, zakres szkolenia w znacznym stopniu wpłynie na gotowość do skutecznego prowadzenia firmy.

Moduł II (8h) - szkolenia z kompetencji cyfrowych w obszarze  wykorzystanie ICT w działalności gospodarczej, których zakres obejmuje: programowanie/aplikacje użytkowe w biznesie, wykorzystanie Internetu, MSOffice, BUR oraz możliwości realizacji zdalnej, alternatywnej formy usług, dotarcia do klientów w sytuacji np. związanej z COVID, internacjonalizacją usług Uzasadnienie: wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w prowadzeniu firmy, co pozwoli na zbudowanie przewagi konkurencyjnej tworzonych firm nad tradycyjnymi formami prowadzenia DZG w danej branży oraz zwiększenie skuteczności sprzedaży i wejście do przestrzeni cyfrowej, która jest zasadna w dobie postepidemicznej.

Moduł III (16h) - Warsztaty innowacyjności, których zakres realizowany w formie sesji  obejmuje - motywowanie, wzmocnienie potencjału, rozwijanie własnych pomysłów i kreatywności, równość płci, działania antydyskryminacyjne w biznesie, nauka poszukiwania przewag konkurencyjnych, nauka metodologii rozwijania pomysłów biznesowych i planowania w biznesie, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

 

Efekty uczenia się zostaną zmierzone przy pomocy testów wiedzy: Pre-test na początku szkolenia oraz Post-test ostatniego dnia zajęć (na podstawie porównania zostanie obliczony przyrost wiedzy).

Szkolenie będzie kończyło się egzaminem wewnętrznym końcowym, którego pozytywne zaliczenie będzie warunkować możliwość starania się o przyznanie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego.

W trakcie szkoleń zapewniamy Uczestnikom Projektu:

  • materiały szkoleniowe (notes, długopis, pendrive z nagranym materiałem szkoleniowym);
  • wyżywienie podczas szkoleń (przerwy kawowe każdego dnia szkolenia trwającego powyżej 4 godz. i obiad każdego dnia szkolenia trwającego powyżej 6 godz.);
  • noclegi w pokojach maksymalnie dwuosobowych  przy czym:
    •  możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej, niż ta miejscowość, w którym odbywa się szkolenie;
    • wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie (np. szkolenie, spotkanie) dla tej samej grupy osób trwa co najmniej dwa dni;
    • w przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden dzień wydatek kwalifikowalny w sytuacji, gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się nie później, niż o godzinie 9:00 lub kończy się po godzinie 17:00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia dla uczestników dojeżdżających na szkolenia powyżej 15 km w jedną stronę w wysokości nie przekraczającej kwoty najtańszego środka transportu publicznego na danej trasie. Warunki przyznania zwrotu kosztów dojazdu opisane zostały w dokumencie pn. Umowie o udzielenie wsparcia szkoleniowego

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}