Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1
Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
pytania i odpowiedzi_rekrutacja

wazne dla KANDYDATÓW NA UCZESTNIKOW PROJEKTU
02.06.2022

zgodnie z Regualminem Rekrutacji, w Formularzu  zgłoszeniowym OŚWIADCZACIE Państwo swój status  na rynku pracy oraz spełnienie warunków udziału w projekcie, natomiast dokumenty potwierdzające  spelnienie warunków udzialu w projekcie będziemy weryfikować najpóźniej  na dzień rozpoczęcia udziału w pierwszej formy wsparcia (przed rozpoczęciem lub w  1 dniu szkolenia) .....

Ważna infromacja dotycząca weryfikacji kwalifikowalności Uczestnikow projektu:

zgodnie z Regualminem Rekrutacji, w Formularzu  zgłoszeniowym OŚWIADCZACIE Państwo swój status  na rynku pracy oraz spełnienie warunków udziału w projekcie, natomiast dokumenty potwierdzające  spelnienie warunków udzialu w projekcie będziemy weryfikować najpóźniej  na dzień rozpoczęcia udziału w pierwszej formy wsparcia (przed rozpoczęciem lub w  1 dniu szkolenia) .....

 

Kandydat/ka  jest zobowiązany/a przedłożyć stosowne zaświadczenia i dokumenty przed przystąpieniem do udziału w pierwszej formie wsparcia. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji uczestników Paragraf 5 punkt 5  dokumentami potwierdzaajcymi  spełnienie warunkow udziału w projekcie na dzień  rozpoczęcia udziału w nim w przypadku osób bezrobotnych i biernych zawodowo (oprócz zbioru oświadczeń z Formularza rekrutacyjnego)  są:

  • kopia świadectwa z ostatniej pracy lub kopia umowy cywilno-prawnej / wyciąg z CEIDG lub KRS 
  • aktualne zaświadczenie z ZUS potwierdzajace status danej osoby jako berobotnej i biernej zawodowo w dniu jego wydania zawierajace informacje o braku podstawy do objęcia ubezpieczeniem społecznymz tytułów, o ktorych mowa w art.6 ust.1 pkt.1-6,8,10-20,22 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie  ubezpieczeń społecznych. (ważne jest 30 dni kalendarzowe od daty jego wydania)

Zaświadczenie  uznaje się ważne przez okres  30 dni kalendarzowych  od dnia jego wydania. Oznacza to, że  UP nie może przystąpić do pierwszej formy wsparcia tj. szkolenia jesli nie ma aktualnego zaświadczenia.

Uczestnik projektu może sam wygenerowac dane z konta ubezpieczonego korzystajac z Platformy Usług Elektronicznych ZUS . Wydruk taki powinien obejmowac  przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku  z zatrudnieniem lub wykonywanej innej pracy zarobkowej przez uczestnika. 

Brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku  z zatrudnieniem lub wykonywanej innej pracy zarobkowej przez uczestnika powinien dotyćzyc okresu  od dnia utraty ostatniego zatrudnienia do dnia  wydania zaświadczenia/pobrania danych.

  • oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: Oświadczam , że utraciłem/am zatrudnienie po 1 marca 2020r.  i od dnia utraty zatrudnienia do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie  pozostawałem/am poza rynkiem pracy -oswiadczenei zawiera pouczenie o odpowiedzilności za podanie nieprawdy

 

  • oświadczenie UCZESTNIKA PROJEKTU O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:  W związku z przystąpieniem do projektu pn. DOBRY BIZNES oświadczam, że nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuję się, że do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn. DOBRY BIZNES nie będę uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oświadczenia Uczestnika Projektu aktywizacji zawodowej)

  • w przypadku osób uczących  się na terenie województwa dolnośląskiego , które jednocześnie zamieszkują inne województwo, nalezy przedłożyć  zaswiadczenie z właściwej placówki z terenu woj. dolnośląskiego potwierdzające fakt uczenia sie na terenie województwa dolnośląskiego.

NA MOMENT SKŁADANIA FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO KANDYDAT POWININIEN SPEŁNIAĆ KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE - BYĆ OSOBĄ BEZROBOTNĄ  NIEZAREJESTROWANA W PUP LUB OSOBĄ BIERNĄ ZAWODOWO , ktora utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 roku i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie byla poza rynkiem pracy.

« powrót

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
*}